Suhdanne

Työllisyys

Työllisyys laskee tänä vuonna, ja työttömyys kasvaa hieman heikon talouskehityksen myötä.

Työllisten määrä kasvoi viime vuonna merkittävästi ja on jo selvästi vuoden 2019 tasoa ylempänä. Loppuvuonna työllisyyskehitys rauhoittui mutta ei vielä kääntynyt selvään laskuun. Työllisyys kasvoi työmarkkinoiden ulkopuolisten aktivoituessa, mikä nosti myös osallistumisastetta. Työllisten määrän kasvu selittyy osittain osa-aikatyön lisääntymisellä, mutta myös kokoaikaisia työllisiä oli selvästi enemmän kuin vuonna 2021. Myös työttömien määrä laski merkittävästi mutta ei kuitenkaan vielä 2019 tasolle. Pandemian aikana noussut pitkäaikaistyöttömyys lähti laskuun viime vuoden kesällä, mutta vuoden lopulla pitkäaikaistyöttömiä oli vielä huomattavasti enemmän kuin ennen pandemiaa.

Työllisyys- ja työttömyysaste, %
Työllisyysasteet 15–64- ja 20–64-ikäryhmissä, %

Tänä vuonna työllisten määrä vähenee hieman seuraten heikosti kehittyvää taloutta. Työttömien määrä kasvaa myös. Ennusteemme mukaan työllisyys jatkaa kuitenkin kohtuullisella tasolla tänä vuonna, ja työttömien määrä ei kasva pandemian vuosien 2020–2021 tasolle. Talouskasvu käynnistyy jälleen tämän vuoden aikana, ja näin työllisyysvaikutukset jäävät verrattain pieniksi. Lisäksi esimerkiksi avoinna olevia työpaikkoja on edelleen paljon. Vuosina 2024 ja 2025 työllisyys kasvaa taas, ja työttömien määrä vähenee. Ennusteemme mukaan työttömyysaste on 6,5 prosenttia ja työllisyysaste 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä 74,8 prosenttia vuonna 2025.

Viime vuonna työllisyys kohentui erityisesti palvelualoilla. Kuljetuspalveluiden osalta kehitys oli kuitenkin odotettua vaimeampaa. Teollisuudessa työllisyyskehitys oli kohtalaista. Rakennusalan työllisten määrä väheni selvästi vuoteen 2021 nähden ja oli vuoden lopussa edelleen laskussa. Myös kaupanalan työllisten määrä väheni jo selvästi loppuvuonna. Tänä vuonna työllisyyskehitys on heikkoa erityisesti rakentamisessa, mutta myöskään muilla aloilla työllisyyden ei odoteta kasvavan. Tämän vuoden alussa palvelualojen työllisyys on oletettavasti viime vuotta selvästi korkeammalla tasolla, koska viime vuoden alussa pandemia vaikutti vielä palvelualoihin.

Tehdyt työtunnit kasvoivat viime vuonna selvästi hitaammin kuin työllisten määrä. Työtuntien työllisyyttä hitaampaa kasvua selittää osittain osa-aikaisten työntekijöiden aiempaa suurempi osuus. Tehdyt tunnit vähenivät viime vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisessa ja kaupanalalla selvästi samalla, kun palveluissa ja teollisuudessa kehitys oli vielä suotuisampaa. Ennusteemme mukaan myös tehdyt työtunnit supistuvat tänä vuonna mutta kasvavat taas vuosina 2024 ja 2025.

Tilastokeskus alkoi vuoden alussa raportoimaan työllisyysasteen 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä aiemman 15–64-vuotiaiden ikäryhmän sijaan. Perusteluina tällä muutokselle oli muun muassa parempi kansainvälinen vertailtavuus ja se, että 20–64-vuotiaiden ikäryhmä kuvaa paremmin niitä ihmisiä, jotka ovat työelämässä. Työllisyysaste on korkeampi 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä kuin 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Raportoimme tässä ennusteessa työllisyysasteet molemmille ikäryhmille mutta jatkossa vain 20-64-vuotiaiden ikäryhmän työllisyysasteen.

Taulukko: ETLA S23.1/e03t
Työvoimatase
Määrä Vuosikasvu, %
2021 2022 2023E 2024E 2025E
Työvoima (1000 henk.) 2 766 1,6 -0,3 0,5 0,4
Työlliset (1000 henk.) 2 555 2,5 -0,7 0,8 0,7
Työttömät (1000 henk.) 212 -10,4 4,7 -4,0 -3,5
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 247 0,6 -0,4 0,6 0,4
Osuudet, %
Osallistumisaste1, % 67,1 68,2 68,1 68,6 69,0
Työllisyysaste2, % 72,3 73,8 73,7 74,3 74,8
Työllisyysaste3, % 76,3 77,8 77,7 78,3 78,8
Työttömyysaste4, % 7,7 6,8 7,1 6,8 6,5
1 Työllisten ja työttömien osuus työikäisestä väestöstä (15-74).
2 15–64 -vuotiaat.
3 20–64 -vuotiaat
4 15–74 -vuotiaat
Lähde: Tilastokeskus, Etla.
Lähdemäki Sakari

Sakari Lähdemäki

Tutkija, KTT

040 746 2991

Scroll