Suhdanne

Investoinnit

Yksityiset investoinnit supistuvat tänä vuonna selvästi mutta julkisten investointien kasvu loiventaa investointien alamäkeä. Rakennusinvestoinnit supistuvat ja kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat vaivoin.

Investoinnit kasvoivat 5,0 prosenttia viime vuonna, mikä on selvästi syksyllä arvioitua enemmän. Rakennusinvestoinnit kääntyivät laskuun toisella neljänneksellä. Vuosikasvu pysyi kuitenkin positiivisena vielä kolmannella neljännekselläkin ja neljännellä neljännekselläkin supistuminen oli vielä vähäistä. Näin rakennusinvestointien koko vuoden kasvuaste oli 5,3 prosenttia. Voimakas kasvu selittyy asuinrakennusinvestointien voimakkaalla kasvulla ja erityisesti sillä, että investoinnit tuulivoimaan nostivat maa- ja vesirakennusinvestointien kasvun vajaaseen 20 prosenttiin. Muut talorakennukset supistuivat ja heikensivät kasvua. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat kohtuullisesti. Henkiset omaisuustuotteet kasvoivat jo toista vuotta peräkkäin merkittävästi.

Investointien kasvuvauhti hidastui selvästi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tätä selittää erityisesti rakentamisen hiipuminen vuoden lopulla. Rakentamisen näkymät olivat heikot jo syksyllä, mutta odotettua suuremmat ohjauskoron nostot heikentävät näkymiä entisestään. Myönnetyt rakennusluvat ovat laskeneet rajusti loppuvuonna ja esimerkiksi uusia asuntolainoja otetaan nyt historiallisen vähän. Rakentamisen lisäksi korkojen nousun arvioidaan hidastavan muitakin investointeja. Vuosina 2024 ja 2025 investoinnit kääntyvät jälleen kasvuun, kun epävarmuus tulevasta korkotasosta vähenee.

Investointiasteet, %

Uusia rakennushankkeita aloitettiin viime vuonna selvästi vähemmän kuin 2021. Aloitukset vähenivät vuoden toisella vuosipuoliskolla merkittävästi enemmän kuin ensimmäisellä. Aloitusten väheneminen oli laaja-alaista. Kuitenkin esimerkiksi toimistorakennuksia, hoitoalan rakennuksia, opetusrakennuksia, liikenteen rakennuksia ja yhdyskuntatekniikan rakennuksia aloitettiin kuutioissa mitattuna edellisvuotta enemmän. Kaikkiaan vähentyneet aloitukset viime vuoden lopulla ajavat rakennusinvestoinnit laskuun tänä vuonna. Lasku on aiemmin arvioitua syvempi ja jatkuu kauemmin. Vuonna 2024 rakennusinvestointien ei odoteta kasvavan juurikaan. Rakennusinvestoinnit kääntyvät uudelleen selvään kasvuun vuonna 2025.

Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 2,8 prosenttia. Investoinnit kuljetusvälineisiin kasvoivat vajaat 20 prosenttia. Muut kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat selvästi hitaammin. Ennusteemme mukaan kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat kohtuullisesti tänä vuonna, ja vuosina 2024 ja 2025 kasvu kiihtyy hieman. Kasvu on nyt hidasta, esimerkiksi koska teollisuudessa yhä useammalla yrityksellä tuotantokapasiteettia alkaa olla liikaa kysyntään nähden. Toisaalta esimerkiksi kuorma-autojen ja työkoneiden ensirekisteröinnit ovat edelleen kasvaneet tammi-helmikuussa. Noussut korkotaso heikentää myös tätä investointierää ennusteperiodilla.

Investointialaerien kontribuutio kasvuun, %

Henkiset omaisuustuotteet, joista suuren osan muodostaa t&k-investoinnit, ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Nämä investoinnit supistuivat trendimäisesti vuoden 2008 jälkeen kunnes vuonna 2017 ne kääntyivät uudelleen kasvuun. Vuonna 2020 nämä investoinnit supistuivat, mutta vuosien 2021–2022 aikana kasvu on ollut erityisen voimakasta. Osin tätä selittänevät pandemian aikana jaetut tuet, jotka oli suunnattu yritysten kehittämiseen. Ennustamme, että nämä investoinnit kasvat tulevina vuosina kohtalaisesti.

Investointiaste on vuodesta 2017 lähtien ollut noin 24 prosenttia. Investointiaste pienenee tänä vuonna hieman ja kasvaa vuosina 2024 ja 2025 vain vähän. Rakennusinvestointien aste pysyy karkeasti ottaen samalla tasolla vuosien 2023–2025 aikana. Koko talouden investointiaste nousee kahtena seuraavana vuonna, koska koneiden ja laiteiden sekä henkisten omaisuustuotteiden asteet nousevat varovaisesti.

Lähdemäki Sakari

Sakari Lähdemäki

Tutkija, KTT

040 746 2991

Scroll