Suhdanne

Investoinnit

Investoinnit supistuvat tänä vuonna keväällä arvioitua voimakkaammin. Kireä rahapolitiikka vaikuttaa asuntomarkkinoihin ja viime vuonna alkanut talorakennusinvestointien supistuminen jatkuu tänä vuonna.

Investoinnit kasvoivat 3,2 prosenttia viime vuonna. Rakennusinvestointien koko vuoden kasvuaste oli 4,9 prosenttia, vaikka rakennusinvestoinnit kääntyivät laskuun vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla rakennusinvestoinnit supistuivat edelleen voimakkaasti. Eritysesti supistuivat asuinrakennusinvestoinnit mutta myös muut rakennusinvestoinnit supistuivat vuoden takaisesta. Lisäksi kone- ja laiteinvestoinnit sekä henkiset omaisuustuotteet supistuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Julkiset investoinnit näyttäisivät supistuneen poikkeuksellisen paljon kahdella ensimmäisellä neljänneksellä samalla kun yksityiset investoinnit supistuivat melko vähän.

Tänä vuonna investointien arvioidaan supistuvan vajaat 5 prosenttia. Rakennusinvestoinnit supistuvat melkein 7 prosenttia, joista asuinrakennusinvestoinnit tätäkin enemmän. Rakentamisen näkymät ovat olleet jo pitkään heikot ja odotettua korkeammalle nostetut korot ovat heikentäneet näkymiä entisestään. Myönnetyt rakennusluvat ovat laskeneet rajusti vuodesta 2021 alkaen ja esimerkiksi uusia asuntolainoja otetaan nyt historiallisen vähän. Rakentamisen lisäksi korkojen nousun arvioidaan hidastavan muitakin investointeja. Vuosina 2024 ja 2025 investoinnit kääntyvät kuitenkin jälleen varovaiseen kasvuun, kun epävarmuus tulevasta korkotasosta vähenee.

Investointiasteet, %

Uusia rakennushankkeita aloitettiin viime vuonna selvästi vähemmän kuin 2021. Aloitukset vähenivät vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla merkittävästi enemmän kuin ensimmäisellä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloitusten määrä on edelleen supistunut. Aloitusten väheneminen on laaja-alaista. Kuitenkin esimerkiksi toimistorakennuksia ja teollisuuden rakennuksia aloitettiin kuutioissa mitattuna edellisvuotta enemmän kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myös maa- ja vesirakentaminen on kasvanut vuoden alusta lähtien mutta viime vuoden korkean vertailutason vuoksi, jota nostaa poikkeuksellisen suuret tuulivoimainvestoinnit, myös nämä investoinnit supistuvat vuositasolla.

Rakentamisen näkymät alkavat parantua vuoden vaihteessa, kun epävarmuus korkotasosta ja vuoden 2024 rahapolitiikan suunnasta vähenee. Silti vuonna 2024 rakennusinvestointien ei odoteta kasvavan paljoa. Erityisesti asuinrakentaminen kääntyy hitaasti kasvuun ja sen ensi vuoden vuosikasvu jää nollan tuntumaan. Rakennusinvestoinnit kääntyvät uudelleen selvempään kasvuun vuonna 2025. Asuinrakentamisen odotetaan jäävän aiempia vuosia alemmalle tasolle pidemmäksi aikaa. Hallituksen investointiohjelman infrainvestoinnit voisivat lieventää rakennusalan ahdinkoa, jos hakkeita saataisiin alkamaan jo ensi vuonna.

Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 3,0 prosenttia. Ennusteemme mukaan kone- ja laiteinvestoinnit supistuvat tänä vuonna mutta kasvavat kohtuullisesti vuosina 2024 ja 2025. Investoinnit supistuvat loppuvuonna maltillisesti, esimerkiksi koska teollisuudessa yhä useammalla yrityksellä tuotantokapasiteettia on liikaa kysyntään nähden. Toisaalta esimerkiksi kuorma-autojen ja työkoneiden ensirekisteröinnit ovat kasvaneet selvästi tammi-elokuussa vuodentakaisesta.

Investointialaerien kontribuutio kasvuun, %-yksikköä

Henkiset omaisuustuotteet, joista suuren osan muodostaa t&k-investoinnit, ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Nämä investoinnit supistuivat trendimäisesti vuoden 2008 jälkeen kunnes vuonna 2017 ne kääntyivät uudelleen kasvuun. Vuosien 2017–2022 aikana kasvu on ollut keskimäärin 2 prosenttia vuodessa. Ennustamme, että nämä investoinnit kasvat taas vuosina 2024 ja 2025 kohtalaisesti.

Investointiaste on vuodesta 2017 lähtien ollut noin 24 prosenttia. Investointiaste pienenee tänä vuonna ja kasvaa vuosina 2024 ja 2025 vain vähän. Asuinrakentamisen investointiaste laskee lähelle vuosien 2000–2022 keskimääräistä tasoa vuosien 2023–2025 ajaksi. Koko talouden investointiaste nousee kahtena seuraavana vuonna, koska koneiden ja laiteiden sekä henkisten omaisuustuotteiden asteet nousevat varovaisesti.

Lähdemäki Sakari

Sakari Lähdemäki

Tutkija, KTT

040 746 2991

Scroll