Suhdanne

Investoinnit

Investoinnit kasvavat tänä vuonna vähän. Investoinnit kääntyvät tänä vuonna laaja-alaisesti hitaaseen kasvuun, mutta vuositasolla kasvu jää vaatimattomaksi. Yksityiset investoinnit eivät kasva vuositasolla, mutta huomattavat julkiset investoinnit nostavat koko investointien vuosikasvua.

Ennakkotietojen mukaan investoinnit supistuivat 4,2 prosenttia viime vuonna. Rakennusinvestoinnit näyttäisivät supistuneen viime vuonna vähän voimakkaammin kuin syksyllä ennustettiin, 8,2 prosenttia. Myös henkiset omaisuustuotteet supistuivat hieman. Kone- ja laiteinvestoinnit kuitenkin kasvoivat selvästi. Sekä yksityiset investoinnit että julkiset investoinnit supistuivat noin 4 prosenttia.

Tänä vuonna investointien ennustetaan kasvavan 1,1 prosenttia. Ennusteemme mukaan yksityiset investoinnit eivät kuitenkaan kasva, vaan koko investointien kasvun aiheuttaa julkisten investointien huomattava kasvu. Julkisia investointeja kasvattavat lisäpanostukset t&k:hon ja tiestön kunnossapitoon. Ensi vuonna investoinnit kasvavat reilut kolme prosenttia ja vuonna 2026 vajaat 5 prosenttia. Vuoden 2026 kasvuastetta nostavat puolustusvoimien hävittäjät.

Rakennusinvestointien odotetaan kääntyvän tänä vuonna kasvuun. Vuosikasvu jää kuitenkin nollan tuntumaan. Käänne tapahtuu sekä asuinrakennusinvestoinneissa että muissa talorakennuksissa. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat tänä vuonna vielä jokin verran vuositasolla. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit supistuivat viime vuonna selvästi muuta rakentamista vähemmän, ja niiden odotetaan kasvavan tänä vuonna jonkin verran. Vuosina 2025 ja 2026 rakentamisen odotetaan kasvavan laaja-alaisesti noin 3 prosentin vauhdissa. Ennusteemme mukaan rakentaminen nousee syvimmästä kuopastaan mutta ei palaudu ennusteperiodilla edellisten vuosien korkeille tasoille.

Investointiasteet, %

Rakentamisen näkymät olivat olleet jo pitkään heikot, kun odotettua korkeammalle nostetut korot heikensivät näkymiä entisestään viime vuoden lopulla. Tämän vuoden alussa rakentamisen luottamus on edelleen ollut heikkoa. Myönnetyt rakennusluvat ovat laskeneet rajusti ja laaja-alaisesti vuodesta 2021 alkaen, ja esimerkiksi uusia asuntolainoja otetaan nyt historiallisen vähän. Viime vuonna vain liikerakennuksiin, julkisiin rakennuksiin ja yhdyskuntatekniikan rakennuksiin myönnettiin enemmän lupia kuin vuonna 2022. Ennusteemme mukaan rakentamisen näkymät alkavat parantua kesää kohti, kun epävarmuus korkotasosta ja vuoden 2024 rahapolitiikan suunnasta vähenee ja ostovoima kohenee hiljalleen.

Ennakkotietojen mukaan kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat viime vuonna reilut 4 prosenttia. Ennustamme kone- ja laiteinvestointien kasvavan tänä vuonna jonkin verran ja vuosina 2025 ja 2026 jo kohtalaisesti. Vuoden 2026 kasvuastetta nostavat merkittävästi puolustusvoimien uudet hävittäjät, joiden vuoksi myös julkisten investointien kasvuaste on huomattavan suuri.

Kontribuutio investointien kasvuun, %-yksikköä

Henkiset omaisuustuotteet, joista suuren osan muodostavat t&k-investoinnit, ovat kasvaneet kohtuullisesti viime vuosina. Nämä investoinnit supistuivat trendimäisesti vuoden 2008 jälkeen kunnes vuonna 2017 ne kääntyivät uudelleen kasvuun. Vuosien 2017–2022 aikana kasvu on ollut keskimäärin reilut 3 prosenttia vuodessa. Viime vuonna nämä investoinnit kuitenkin supistuivat vähän. Ennustamme, että ne kasvavat tulevina vuosina kohtalaisesti. Kasvua tukevat julkisen sektorin huomattavat lisäpanostukset t&k-menoihin.

Investointiaste on vuodesta 2017 lähtien ollut keskimäärin noin 24 prosenttia. Viime vuonna se oli 23,4 prosenttia. Investointiaste nousee ennusteperiodilla hitaasti. Rakentamisen investointiaste jää aiempaa alemmas vuosien 2024–2026 aikana.

Lähdemäki Sakari

Sakari Lähdemäki

Tutkija, KTT

040 746 2991

Scroll