Suhdanne

Investoinnit

Asuinrakennusinvestoinnit pitivät kansantalouden investoinnit kasvussa viime vuonna. Yksityiset kone- ja laiteinvestoinnit kiihdyttävät kansantalouden investointien kasvua tänä vuonna. Myös rakentaminen kokonaisuudessaan kasvaa.

Investoinnit kasvavat 3,6 prosenttia tänä vuonna

Vuosi 2021 oli erinomainen asuntomarkkinoilla. Asuntojen hinnat nousivat huimasti, ja kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja välillä ennätykselliseen tahtiin. Kova kysyntä heijastui asuinrakennusinvestointeihin, jotka kasvoivat ripeästi pitkin vuotta. Muu talonrakentaminen ei ollut yhtä hyvässä vireessä. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien määrät lähtivät loppuvuodesta jo laskuun, mutta loppuvuoden aloitukset ja kysyntä pitävät asuinrakennusinvestoinnit vielä tänäkin vuonna melkein kahden prosentin kasvussa. Muu talonrakentaminen piristyy mm. tehdasrakentamisen takia yli 2 prosentin. Uudistalorakentaminen vetää myös viime vuonna vähentyneen maa- ja vesirakentamisen reilun 2 prosentin kasvuun tänä vuonna.

Työttömyysaste ja investoinnit suhteessa bkt:hen, %

Rakennusyritysten liikevaihto ja myynti kasvoivat noin 10 prosenttia viime vuonna, ja rakennusyritysten luottamus nousi korkealle vuodentakaiseen verrattuna. Näkymiä painavat raaka-aineiden hinnat, jotka nostivat rakennuskustannuksia 10 prosentilla viime vuonna, sekä ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa. Rakentamisen kokonaisuudessaan ennustetaan kasvavan hieman viime vuotta hitaammin kuluvana vuonna.

Teollisuuden investointiaste nousemassa korkealle tänä vuonna

Kone- ja laiteinvestointien kasvu jäi viime vuonna odotuksia maltillisemmaksi. EK:n investointitiedustelussa teollisuuden kone- ja laiteinvestointien ennakoidaan kasvavan voimakkaasti kuluvana vuonna, ja teollisuuden investointiaste olisi nousemassa korkeimmilleen 10 vuoteen. MetsäGroupin Kemin biotuotetehdas on metsäteollisuushistorian suurin investointi kotimaassa ja näkyy myös kone- ja laiteinvestointien kasvuna. Ennustamme kone- ja laiteinvestointien kasvavan yli 8 prosenttia tänä vuonna ja noin 6 prosenttia ensi vuonna. EK:n investointitiedustelun mukaan yrityksillä on suunnitteilla myös viime vuotta suurempia t&k-panostuksia. T&k-investointeja tuetaan lähivuosina myös EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Pandemiavuoden investointilisäysten poistuminen näkyi julkisten investointien melkein 8 prosentin supistumisena viime vuonna. Tänä vuonna julkisten investointien arvioidaan kasvavan vielä hieman mm. hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvien investointien takia. Hallituksen päätösperäiset lisäykset mm. väyläinvestointeihin poistuvat vuonna 2023, ja siksi julkisiin investointeihin ei odoteta enää merkittävää kasvua.

Kansantalouden kokonaisinvestointien ennustetaan kasvavan 3,6 prosenttia tänä ja 2,9 prosenttia ensi vuonna. Kokonaisinvestointien kasvu juontuu pääasiassa yksityisten investointien kasvusta.

Taulukko: ETLA S22.1/i01t
Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2021 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2021 2022E 2023E 2024E 2017–21 2022–26E
Rakennukset 31,2 58,7 2,5 2,1 1,6 1,6 2,0 1,8
Talonrakennukset 26,1 49,1 3,3 2,0 1,6 1,6 2,4 1,8
Asuinrakennukset 15,5 29,1 8,2 1,8 1,4 1,6 2,1 1,8
Muut talonrakennukset 10,6 20,0 -3,0 2,4 2,0 1,5 3,0 1,8
Maa- ja vesirakennukset 5,1 9,6 -2,2 2,2 1,5 1,7 0,0 1,7
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 12,1 22,9 1,7 8,4 6,2 3,8 1,1 6,3
Muut kiinteät investoinnit 9,8 18,5 0,9 2,7 2,4 2,0 1,8 2,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 53,1 100,0 2,0 3,6 2,9 2,2 2,0 3,0
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Venäjän vastaiset pakotteet ja vastapakotteet aiheuttavat epävarmuutta

Euroopan keskuspankin rahapolitiikka jatkunee investointien kannalta suotuisana ennustejakson ajan. Rahoituksen saatavuuden lisäksi myös yritysten kannattavuus tukee investoimista. EU:n Venäjälle asettamilla pakotteilla ja Venäjän mahdollisilla vastapakotteilla voi kuitenkin olla nyt ennakoimattomia negatiivisia vaikutusta yritysten toimintaympäristöön. Geopoliittisen tilanteen aiheuttama yleinen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen voi heikentää sekä yritysten investointihalukkuutta että työvoiman saatavuutta.

Teollisuuden isot investointihankkeet näkyvät erityisesti kone- ja laiteinvestointeina, mutta myös maa- ja vesirakentamisen hyvänä kasvuna usean vuoden ajan ennusteen loppupuolella. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen odotetaan tukevan mm. t&k-investointeja tulevina vuosina. Yhteensä kokonaisinvestointien ennustetaan kasvavan hieman yli 2 prosenttia vuonna 2024.

Investointiaste kasvaa ennustejaksolla

Investointiaste nousee tasaisesti koko ennustejakson ajan. Yksityisten investointien osuus kokonaisinvestoinneista nousee asteittain.

Julkiset investoinnit ovat olleet viime vuosina korkealla tasolla ja nousivat lähes 5 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuonna 2020. Julkisten investointien bkt-suhde pysyy yli 4 prosentin ennustejaksolla.

Koko kansantalouden nettopääomakanta kasvaa kohtalaisen hitaasti koko ennustejakson ajan saavuttaen 1,7 prosentin kasvun.

Puonti Päivi

Päivi Puonti

Ennustepäällikkö, VTT

050 534 3536

Scroll