Yksityisen kulutuksen näkymät heikentyneet

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu tänä vuonna selvästi viime vuodesta mutta piristyy uudelleen hieman ensi vuonna. Tämä edellyttää sitä, ettei yleinen talouskehitys Suomessa ja maailmalla aiheuta suuria kielteisiä yllätyksiä. Reaalinen ostovoima kasvaa tänä vuonna suhteellisen hitaasti, mutta sekin vahvistuu ensi vuonna. Kotitalouksien säästämisaste pysyy vakaana ja negatiivisena ennustevuosina.

Kulutuksen kasvu oli ripeää viime vuonna

Yksityinen kulutus kasvoi viime vuonna ripeää kahden prosentin vauhtia. Tilastokeskus on korjannut tätä lukua selvästi ylöspäin siitä, mitä vielä keväällä arvioitiin.

Säästämisaste nousi viime vuonna hieman ja oli nykytiedoin -0,8 prosenttia käytettävissä olevista tuloista, kun mukaan lasketaan kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Pelkkien kotitalouksien säästämisaste oli -0,3 prosenttia.

Kuluttajien luottamus on tänä vuonna heikentynyt

Kuluttajien luottamus niin kansantalouden kuin omankin talouden näkymiin on viime kuukausina heikentynyt selvästi.

Kulutuksen ja reaalisen ostovoiman kasvu hidastuvat tänä vuonna

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu ennusteemme mukaan tänä vuonna 0,7 prosenttiin. Kulutuksen määrä oli alkuvuoden aikana Tilastokeskuksen ensimmäisten tilastojen mukaan hyvinkin vaimeaa. Jos nämä luvut eivät muutu, kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä tarvitaan ennusteemme toteutumiseen 0,7 prosentin kasvua suhteessa edelliseen neljännekseen.

Nimellinen ansiotaso nousee tänä vuonna 2,5 prosenttia, ja hintakehitys on maltillista. Reaaliansiot nousevat näin hyvää 1,5 prosentin vauhtia, mikä tukee yksityistä kulutusta. Lisäksi tehtyjen työtuntien kokonaismäärä kasvaa 0,8 prosenttia viime vuodesta. Nimellinen palkkasumma kasvaa näin tänä vuonna 3,5 prosenttia ja reaalinen 2,5 prosenttia.

Kotitalouksien muiden kuin ansiotulojen kasvu on ennusteemme mukaan kuitenkin viime vuotta heikompaa. Lisäksi nettotulonsiirrot julkiselle sektorille kasvavat viime vuodesta.

Tämän seurauksena käytettävissä olevien tulojen kasvu on tänä vuonna nimellisesti vain 1,6 prosenttia ja reaalisesti kulutusmenojen hintaindeksillä deflatoituna vain 0,6 prosenttia. Säästämisaste pysyy keskimäärin viime vuoden tasolla.

Taulukko: Kotitalouksien käytössä oleva tulo


Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2018 2019E 2020E 2021E 2018 2019E 2020E 2021E
Palkat 90,0 93,1 95,8 98,5 4,1 3,5 2,9 2,7
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 18,7 18,6 19,1 19,6 0,1 -0,9 2,5 2,7
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,5 18,9 19,3 19,9 3,9 2,2 2,4 3,0
Omaisuustulot, netto 9,2 9,0 9,1 9,2 -1,1 -2,4 0,5 1,8
Tulonsiirrot kotitalouksille 49,8 50,3 51,8 53,0 0,8 1,1 2,9 2,4
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 62,2 63,9 66,2 68,0 1,3 2,7 3,7 2,7
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 124,1 126,1 128,8 132,2 3,1 1,6 2,2 2,6
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Taulukko: Yksityiset kulutusmenot ja käytettävissä olevien tulojen ostovoima


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2018 2018 2019E 2020E 2021E 2014-18 2019-23E
Kestävät kulutustavarat 10,0 5,4 0,4 2,2 3,0 3,7 2,4
Puolikestävät tavarat 9,6 3,2 2,0 1,4 1,4 1,6 1,6
Lyhytikäiset tavarat 31,8 -0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
Palvelut 67,6 3,2 0,3 1,6 1,4 1,8 1,2
Muut 1) 5,8 -3,1 -3,5 -1,9 -1,4 3,4 -1,5
Yksityiset kulutusmenot 124,8 2,0 0,7 1,1 1,2 1,5 1,0
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 2,0 0,6 1,1 1,2 1,1 1,1
Arvon muutos
Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2018 2019E 2020E 2021E 2014-18 2019-23E
Kestävät kulutustavarat 2,8 -0,9 0,9 1,7 1,9 ..
Puolikestävät tavarat 1,8 1,1 1,1 1,2 0,8 ..
Lyhytikäiset tavarat 2,6 2,2 1,9 1,9 0,3 ..
Palvelut 4,5 2,1 3,6 3,5 3,6 ..
Säästämisaste (kotitaloudet), % -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3
Säästämisaste, % 3) -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3) Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kulutuksen kasvu piristyy ensi vuonna …

Ensi vuonna yksityisen kulutuksen kasvu piristyy hieman ja nousee 1,1 prosenttiin. Sitä tukee käytettävissä olevien reaalitulojen kasvuvauhdin kiihtyminen puolella prosenttiyksiköllä.

Palkkasumman kasvu hidastuu hieman kuluvasta vuodesta, kun työllisyys ei enää sanottavasti parane. Toisaalta kotitalouksien muiden tulojen kehitys vahvistuu. Inflaatio pysyy edelleen hitaana ja tukee ostovoiman kasvua.

… eikä säästämisaste vahvistu

Tämän kehityksen seurauksena kotitalouksien säästämisaste pysyy nykytasollaan. Arvioimmekin, ettei kotitalouksien (ml. niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) säästämisaste nouse positiiviseksi ennustevuosina. Säästämisaste on ollut negatiivinen vuodesta 2014 alkaen. Aiheesta on julkaistu artikkeli Suhdanne-julkaisun edellisessä numerossa 2019:1.

Taulukko: Kansantulo ja bruttokansantuote


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2018 2018 2019E 2020E 2021E 2018 2019E 2020E 2021E
Työtulot 108,7 3,4 2,8 2,8 2,7 57,2 57,4 57,3 57,0
- Palkat ja palkkiot 90,0 4,1 3,5 2,9 2,7 47,3 47,9 47,8 47,6
- Työnantajan sos.turvamaksut 18,7 0,1 -0,9 2,5 2,7 9,9 9,5 9,5 9,5
Toimintaylijäämä ja sekatulo 51,5 4,2 2,9 1,9 3,5 27,1 27,3 27,0 27,0
- Yrityssektori 32,7 4,6 3,3 1,6 3,7 17,2 17,4 17,1 17,2
- Julkisyhteisöt 0,3 -7,5 4,0 4,0 4,0 0,2 0,2 0,2 0,2
- Kotitaloudet1), 2) 18,5 3,9 2,2 2,4 3,0 9,7 9,7 9,6 9,6
Omaisuustulot, netto -0,5 -8,9 -12,5 28,6 99,8 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5
- Yrityssektori -14,7 4,8 -0,5 2,2 5,3 -7,7 -7,5 -7,5 -7,6
- Julkisyhteisöt 5,0 19,9 4,1 2,9 2,0 2,6 2,7 2,7 2,6
- Kotitaloudet1) 9,2 -1,1 -2,4 0,5 1,8 4,9 4,6 4,5 4,5
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 30,3 5,1 1,8 2,7 2,5 16,0 15,9 15,8 15,7
Kansantulo 190,1 3,9 2,3 3,0 3,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 42,1 2,7 2,5 2,5 2,6
Ensitulo ulkomailta 0,2 94,3 -218,9 -416,4 118,7
Bruttokansantuote markkinahintaan 232,1 3,7 2,5 2,6 2,9
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kulutuksella riski alaspäin

Kansainvälinen talous ja sen näkymät ovat heikentyneet kuluvana vuonna. Noususuhdanne on jatkunut suhteellisen pitkään ja työllisyystilanne on parantunut sekä vientimarkkinoilla että Suomessa niin, että kapasiteettirajoitteet heikentävät kasvunäkymiä.

Suurempi mahdollinen ongelma ovat erilaiset poliittiset riskit – brexit, Yhdysvaltojen kauppapolitiikka, geopoliittiset jännitteet – joiden paheneminen voi uhata kasvu- ja työllisyysnäkymiä vientimarkkinoillamme ja Suomessa sekä siten yksityisen kulutuksen kehitystä.

Kestokulutustavaroiden kysynnän kasvu hidasta tänä vuonna

Kestokulutustavaroiden (mm. autot, huonekalut ja tietokoneet, paino kotitalouksien käypähintaisissa kulutusmenoissa 8 %) kysynnän kasvu hidastuu kuluvana vuonna selvästi viime vuodesta ja jää 0,4 prosenttiin.

Muun muassa uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä on ollut selvästi alempi kuin viime vuonna. Koko vuoden osalta voidaan jäädä noin kymmenen prosenttia jälkeen viime vuoden määrästä. Toisaalta kodintekniikan vähittäiskaupan määrä on kasvanut viime vuotta nopeammin ja tasoittaa hieman kehitystä.

Ensi vuonna kestokulutustavaroiden kysynnän määrän kasvu elpyy reiluun kahteen prosenttiin.

Kestokulutustavaroiden kysynnän määrän kasvua tukee laskennallisesti se, että tuotteiden laadun ja teknisten ominaisuuksien paraneminen nostaa myynnin määräindeksiä, vaikka myytyjen tuotteiden lukumäärä ei muuttuisikaan. Tämä koskee erityisesti elektroniikkaa. Vastaavasti näiden tuotteiden hintaindeksi alenee ajan myötä.

Ennusteemme mukaan kestokulutustavaroiden hinnat kansantalouden tilinpidossa alenevat tänä vuonna 2,6 prosenttia viime vuodesta. Tahti on suunnilleen sama kuin viime vuonna. Ensi vuonna hinnat alenevat hieman tätä vähemmän.

Myös puolikestävien tavaroiden (mm. vaatteet, kirjat ja urheiluvälineet, paino 8 %) kysynnän määrän kasvu hidastuu, mutta on kuitenkin tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu noin puoleentoista prosenttiin. Hinnat alenevat hieman, mutta vähemmän kuin viime vuosina.

Lyhytikäisten tavaroiden kysyntä kasvaa hyvin hitaasti

Lyhytikäisten tavaroiden (mm. elintarvikkeet, lääkkeet ja polttoaineet, paino 27 %) kysynnän määrä kasvaa hitaasti, noin 0,2 prosentin vuosivauhtia. Hinnat nousevat tänä vuonna keskimäärin vajaat kaksi prosenttia ja ensi vuonna hieman tätä vähemmän.

Palvelujen kysynnän kasvu piristyy ensi vuonna

Palvelujen (paino 57 %, mistä asumisen osuus on 29 prosenttiyksikköä) kysynnän kasvu jää kuluvana vuonna vain 0,3 prosenttiin. Jos Tilastokeskus korjaa jo julkistettua volatiilia neljännesvuosiuraa, tämä voi kuitenkin muuttua selvästi. Ensi vuonna kasvua on ennusteemme mukaan noin puolitoista prosenttia.

Palvelujen hinnat nousevat vajaan kahden prosentin vauhtia, joten palvelujen osuus käypähintaisesta kulutuksesta nousee.

Ville Kaitila

Ville Kaitila

Tutkija, VTL
Alueet: yksityinen kulutus, tuotanto, hinnat ja kustannukset, mallien käyttö