Yksityisen kulutuksen kasvu reilussa prosentissa ennustevuosina

Yksityisen kulutuksen kasvu kehittyy suunnilleen kotitalouksien reaalisen ostovoiman mukaisesti ennustevuosina ja kasvaa reilun prosentin vauhtia. Sitä tukevat ansio- ja muiden tulojen kohtalainen kasvu sekä työllisyyden hidas vahvistuminen. Matalana pysyttelevä inflaatio pitää kotitalouksien reaalitulojen kasvun noin puolessatoista prosentissa. Säästämisaste vahvistuu ennustevuosina hieman, mutta ei nouse lähellekään pitkän aikavälin keskiarvotasoaan.

Kulutuksen kasvu maltillista

Yksityinen kulutus kasvoi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 1,4 prosenttia. Kasvuvauhti oli aiemmin ennustettua hitaampi, koska säästäminen vahvistui odotettua selvemmin. Säästämisaste on ollut pitkään heikko, ja on edelleenkin, mutta sen nousu oli myönteinen asia.

Kuluttajien luottamus heikentynyt

Kuluttajien luottamus on kehittynyt kaksijakoisesti viime kuukausina. Luottamus Suomen talouskehitykseen on heikentynyt selvästi. Käsitys omasta mahdollisuudesta säästää seuraavien 12 kuukauden aikana on sen sijaan vahvistunut. Toisaalta arvio tulevasta rahankäytöstä kestokulutustavaroihin on heikentynyt. Kokonaisluottamus on edelleen historiallisesti ottaen hyvällä tasolla.

Reaalisen ostovoiman kasvu tukee yksityistä kulutusta

Tänä vuonna kotitalouksien reaalinen ostovoima kasvaa edelleen hyvää, noin puolentoista prosentin vauhtia. Sitä tukevat ansiotason ja muiden tulojen nousu, hitaana pysyttelevä inflaatio sekä vahvistuva työllisyys.

Vuositasolla ansiotason nousu on hieman nopeampaa kuin viime vuonna (ks. Hinnat ja kustannukset -osio tässä julkaisussa). Lisäksi muut tulot kasvavat melkein yhtä nopeasti kuin viime vuonna.

Työllisyys ei kuitenkaan enää vahvistu yhtä paljon kuin aiemmin, ja tämän seurauksena nimellinen palkkasumma kasvaa 3,5 prosenttia, mikä on reilun prosenttiyksikön hitaampi vauhti kuin viime vuonna.

Taulukko: Kotitalouksien käytössä oleva tulo


Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2018 2019E 2020E 2021E 2018 2019E 2020E 2021E
Palkat 90,3 93,5 96,5 99,4 4,7 3,5 3,2 3,0
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 18,8 18,7 19,1 19,7 0,4 -0,6 2,4 3,0
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,8 19,7 20,5 21,3 4,7 4,5 4,4 3,5
Omaisuustulot, netto 9,3 9,7 10,0 10,4 5,4 3,9 2,8 4,2
Tulonsiirrot kotitalouksille 49,7 50,7 52,0 53,2 0,7 2,0 2,5 2,5
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 62,8 64,4 66,6 68,4 2,3 2,6 3,5 2,8
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 124,2 127,8 131,4 135,5 3,6 2,9 2,8 3,1
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.1/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Taulukko: Yksityiset kulutusmenot ja käytettävissä olevien tulojen ostovoima


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2018 2018 2019E 2020E 2021E 2014-18 2019-23E
Kestävät kulutustavarat 10,0 4,9 1,3 3,8 3,8 3,7 3,1
Puolikestävät tavarat 9,6 3,1 1,8 2,0 1,7 1,6 1,8
Lyhytikäiset tavarat 31,8 -0,3 -0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Palvelut 67,8 2,5 2,2 1,4 1,4 1,7 1,5
Muut 1) 5,7 -10,4 -1,8 -0,8 -0,7 2,9 -0,7
Yksityiset kulutusmenot 2,7 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,3
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 2,3 1,6 1,4 1,5 1,0 1,4
Arvon muutos
Kulutuserä Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kestävät kulutustavarat 2,5 0,0 2,5 2,5 2,0 ..
Puolikestävät tavarat 1,5 0,9 1,7 1,5 0,8 ..
Lyhytikäiset tavarat 2,5 1,8 2,0 1,8 0,4 ..
Palvelut 4,2 4,1 3,3 3,5 3,7 ..
Säästämisaste (kotitaloudet), % -0,2 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,2
Säästämisaste, % 3) -0,9 -0,7 -0,7 -0,5 -0,9 -0,5
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3) Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.1/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kulutus kasvaa reilun prosentin vauhtia vuodessa …

Ennusteemme mukaan yksityisen kulutuksen määrä kasvaa tänä vuonna 1,4 prosenttia. Kotitalouksien ja niitä palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, joiden kulutus lasketaan osaksi yksityistä kulutusta, nettosäästämisaste vahvistuu aavistuksen -0,7 prosenttiin. Pelkkien kotitalouksien osalta säästämisaste on nollassa.

Ensi vuonna yksityisen kulutuksen kasvu on suunnilleen sama kuin tänä vuonna. Arvioimme, että ansiotaso nousee hieman nopeammin sekä julkisen sektorin lomarahojen normalisoimisen että tiukemman työmarkkinatilanteen seurauksena.

Sen sijaan tehtyjen työtuntien kokonaismäärän kasvu hidastuu ja on vain hieman nollan yläpuolella. Näiden yhteisvaikutuksena palkkasumma kasvaa edelleen hieman yli kolmen prosentin vauhtia. Kotitalouksien muut tulot kasvavat noin neljä prosenttia. Inflaation pieni kiihtyminen hidastaa kuitenkin kotitalouksien reaalitulojen kasvun 1,4 prosenttiin.

… ja säästämisaste vahvistuu hitaasti

Tämän kehityksen myötä kotitalouksien säästämisaste (ml. niitä palvelevat yhteisöt) nousee vuoteen 2021 mennessä -0,5 prosenttiin käytettävissä olevista tuloista. Yksin kotitalouksien säästämisaste nousee +0,2 prosenttiin. Tämä alittaa edelleen selvästi vuosien 1975–2017 keskiarvon. (Ks. säästämisasteen tarkemmasta kehityksestä ja kansainvälisestä vertailusta erillinen artikkeli tässä Suhdanne-julkaisussa.)

Taulukko: Kansantulo ja bruttokansantuote


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2018 2018 2019E 2020E 2021E 2018 2019E 2020E 2021E
Työtulot 109,1 3,9 2,8 3,0 3,0 57,3 56,9 56,6 56,4
- Palkat ja palkkiot 90,3 4,7 3,5 3,2 3,0 47,4 47,4 47,2 47,1
- Työnantajan sos.turvamaksut 18,8 0,4 -0,6 2,4 3,0 9,9 9,5 9,4 9,3
Toimintaylijäämä ja sekatulo 52,7 6,2 3,8 3,3 3,9 27,7 27,8 27,7 27,8
- Yrityssektori 33,6 7,1 3,4 2,7 4,1 17,6 17,6 17,4 17,6
- Julkisyhteisöt 0,3 -2,0 5,0 5,0 5,0 0,2 0,2 0,2 0,2
- Kotitaloudet1), 2) 18,8 4,7 4,5 4,4 3,5 9,9 10,0 10,0 10,1
Omaisuustulot, netto -2,7 -4184,3 -15,9 -18,3 12,2 -1,4 -1,1 -0,9 -1,0
- Yrityssektori -16,5 27,3 0,8 -0,1 4,1 -8,7 -8,4 -8,1 -8,2
- Julkisyhteisöt 4,5 8,1 4,4 2,6 1,0 2,4 2,4 2,4 2,3
- Kotitaloudet1) 9,3 5,4 3,9 2,8 4,2 4,9 4,9 4,9 4,9
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 29,8 3,2 2,6 2,8 3,0 15,6 15,5 15,4 15,3
Kansantulo 190,6 3,9 3,4 3,6 3,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 41,9 2,0 3,0 1,4 1,1
Ensitulo ulkomailta -0,4 -166,0 -161,7 387,0 9,2
Bruttokansantuote markkinahintaan 232,9 4,0 3,0 2,8 2,9
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.1/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kestokulutustavaroiden kysynnän kasvu hidastuu

Kestokulutustavaroiden (mm. autot, huonekalut ja tietokoneet, paino yksityisessä kulutuksessa 10 %) kysyntä kasvoi viime vuonna kovaa, melkein viiden prosentin vauhtia.

Kuluvana vuonna keskimääräinen kasvu hidastuu reiluun prosenttiin. Muun muassa uusien henkilöautojen kysyntä on edelleen ollut alamaissa tämän vuoden alussa.

Keskimääräistä kasvua painaa tänä vuonna viime vuoden kysynnän neljännesvuosiura, jonka antama kasvuperintö on negatiivinen. Tätä uraa saatetaan korjata myöhemmin, mikä voi tasoittaa kehitystä. Vuosina 2018–2021 kestokulutustavaroiden kysynnän kasvu on keskimäärin 3,5 prosenttia.

Kestokulutustavaroiden kysynnän määrän kasvua tukee laskennallisesti se, että tuotteiden laadun ja teknisten ominaisuuksien paraneminen nostaa myynnin määräindeksiä, vaikka myytyjen tuotteiden lukumäärä ei muuttuisikaan. Tämä näkyy erityisesti elektroniikassa.

Vastaavasti näiden tuotteiden hintaindeksi alenee ajan myötä. Ennusteemme mukaan hinnat alenevat vuosittain keskimäärin noin 1,3 prosentin vauhtia. Oheisessa taulukossa on nyt esitetty ennusteet myös kysynnän arvon muutokselle eri vuosina.

Puolikestävien tavaroiden (mm. vaatteet, kirjat ja urheiluvälineet, paino 9 %) kysynnän kasvu hidastuu viime vuoden kolmesta prosentista noin kahteen prosenttiin. Näissäkin tavaroissa hinnat hieman alenevat, joten kysynnän arvo kasvaa hieman tätä hitaammin.

Lyhytikäisten tavaroiden kysynnän kasvu nollan tuntumassa

Lyhytikäisten tavaroiden (mm. elintarvikkeet, lääkkeet ja polttoaineet, paino 26 %) kysynnän määrän ennustamme edelleen vähenevän hieman tänä vuonna ja kääntyvän pieneen kasvuun ensi vuonna. Kasvu on kuitenkin lähellä nollaa. Hinnat nousevat, joten kysynnän arvo kasvaa noin kaksi prosenttia vuodessa.

Palvelujen osuus käypähintaisesta kulutuksesta kasvaa

Palvelujen kysynnän määrä kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia erityisen vahvan viimeisen vuosineljänneksen ansiosta. Tätäkin uraa saatetaan vielä jälkikäteen muuttaa.

Ennusteemme mukaan palvelujen määrä kasvaa tänä vuonna reilun kahden prosentin vauhtia ja hidastuu ensi vuonna noin puoleentoista prosenttiin. Hinnat nousevat noin kahden prosentin vuosivauhtia, joten kysynnän arvo kasvaa tätä nopeammin. Palvelujen osuus käypähintaisesta kulutuksesta jatkaa kasvuaan.

Ville Kaitila

Ville Kaitila

Tutkija, VTL
Alueet: yksityinen kulutus, tuotanto, hinnat ja kustannukset, kansainvälinen talous, mallien käyttö