Bkt kasvaa tänä vuonna 2,8 prosenttia

Etlan kuluvan vuoden bkt:n kasvuennuste pysyy ennallaan 2,8 prosentissa. Vuoden 2019 bkt:n kasvuarviota alennettiin 2,4 prosentista 2,2 prosenttiin. Vuonna 2020 kasvuvauhti jää 1,6 prosenttiin, kun sekä vientikysynnän että kotimaisen kulutuskysynnän kasvuvauhti heikkenee.

Vuosina 2018–2020 kaikki kysyntäerät – vienti, investoinnit ja kulutus – kasvattavat bruttokansantuotetta. Investointien kasvuvauhti pysyy tänä vuonna viime vuoden lukemissa, mutta viennin kasvuvauhti hidastuu selvästi. Kulutuskysyntä
sen sijaan voimistuu tuntuvasti. Ensi vuonna viennin kasvu voimistuu tilapäisesti, lähinnä kulkuneuvoteollisuuden ansiosta. Kulutus kasvaa samaa tahtia kuin tänä vuonna, mutta investoin-tien kasvu hidastuu merkittävästi.

Teollisuussektorin arvonlisäyksen volyymin kasvu on tänäkin vuonna kovaa ja hidastuu vain hieman, vajaaseen 6 prosenttiin. Vuonna 2019 teollisuuden arvonlisäyksen kasvu putoaa 4 prosenttiin. Alkutuotanto kasvaa tänä vuonna vain puolisen prosenttia. Rakentaminen pysyy vielä tänä vuonna vahvana ja lisääntyy vajaat 4 prosenttia. Vuonna 2019 rakentamisen kasvuvauhti hidastuu prosentin tuntumaan. Palvelusektorin arvonlisäyksen volyymin kasvu pysyy tänä ja ensi vuonna noin 2 prosentissa.

Ekstra: Bkt kasvoi 2,6 prosenttia vuoden alkupuoliskolla

Kansantalouden tilinpidon heinäkuussa julkaistujen tietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi 2,8 prosenttia vuonna 2017. Tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli käyvin hinnoin 224 miljardia euroa.

Kansantalouden tilinpidon elokuun lopulla julkaistujen tietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kausitasoitettuna bkt nousi 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Toisella neljänneksellä bkt:n kasvuvauhti nousi hieman, 2,7 prosenttiin vuodentakaisesta, mutta kausitasoitettuna kasvua kertyi vain 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Bkt lisääntyi kansantalouden tilinpidon mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Rakentamisen arvonlisäyksen volyymi kohosi 5,2 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden arvonlisäyksen volyymi nousi 3,7 prosenttia. Palvelualojen arvonlisäys kasvoi 1,7 prosenttia ja alkutuotannon 3,2 prosenttia.

Teollisuustoimialoista metsäteollisuuden arvonlisäyksen volyymi supistui tammi-kesäkuussa 0,7 prosenttia ja kemianteollisuuden väheni 1,2 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kohosi 5,8 prosenttia. Metalliteollisuuden arvonlisäyksen volyymi, poislukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus, kasvoi 4,9 prosenttia. Kaupan arvonlisäyksen volyymi nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Liike-elämän palvelut lisääntyivät 4,8 prosenttia ja liikenteen arvonlisäyksen volyymi nousi 2,6 prosenttia. Kiinteistöalan toiminta oli 2 prosentin kasvussa. Rahoitus- ja vakuutustoiminta supistui 6,9 prosenttia ja informaatio ja viestintä väheni 0,5 prosenttia. Julkisyhteisöjen palvelut lisääntyivät 1,9 prosenttia.

Taulukko: Bruttokansantuote toimialoittain


Bruttokansantuote toimialoittain
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Alkutuotanto 5,3 2,7 7,0 0,6 0,4 1,1 0,8 2,9 0,7
Teollisuus 40,7 21,1 2,3 7,1 5,8 4,1 2,5 1,5 3,3
Rakentaminen 13,8 7,1 5,1 3,3 3,6 1,1 2,9 1,2 2,5
Palvelut 133,5 69,1 1,7 1,9 2,0 1,9 1,4 0,4 1,6
BKT perushintaan 193,3 100,0 2,2 3,0 3,0 2,3 1,7 0,8 2,0
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Koko teollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna 4 prosenttia

Tuotoksella mitattuna teollisuustuotanto kasvaa tänä vuonna laskelmiemme mukaan 4 prosenttia. Ensi vuonna tuotanto kasvaa selvästi vähemmän, 3,3 prosenttia. Vuonna 2020 tuotoksen kasvuvauhti jää noin 2,6 prosenttiin.

Elintarvike- ja kemianteollisuuden tuotanto jää tänä vuonna edellisvuoden lukemiin ja graafisen teollisuuden tuotanto vähenee hieman. Kaikkien muiden toimialojen tuotanto lisääntyy viimevuotisesta. Kemianteollisuuden tuotannon kasvua jarruttaa tänä vuonna etenkin kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden heikko vientitilanne. Ensi vuonna tuotannon kuitenkin odotetaan elpyvän. Myös elintarviketeollisuuden heikko vientitilanne näkyy tuotantoluvuissa. Äänekosken uusi sellutehdas nostaa paperiteollisuuden tuotannon kasvulukua vajaaseen 7 prosenttiin tänä vuonna ja noin 5 prosenttiin ensi vuonna. Puutavarateollisuuden tuotanto sen sijaan kasvaa hitaasti sekä tänä että ensi vuonna.

Kulkuneuvoteollisuuden tuotantolukuja kasvattavat ennustejaksolla sekä runsaat laivatoimitukset että moottoriajoneuvojen hyvä kysyntätilanne. Koneiden ja laitteiden tuotanto on kuluvana vuonna ollut erityisen vahvaa, joten kasvua kertyy noin 8 prosenttia. Seuraavina vuosina tuotanto kasvaa 3–4 prosentin tahtia. Metallien jalostuksen odotetaan kasvavan tasaista 2 prosentin tahtia vuosina 2018–2020. Metallituotteiden tuotannon vahva kasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna noin 4–5 prosentin tahtia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kääntyi viime vuonna kasvuun ja lähivuosina kasvun odotetaan pysyvän noin 3 prosentissa.

Taulukko: Teollisuustoimialojen tuotos


Teollisuustoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016* 2016* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Teknologiateollisuus 53,4 41,7 1,3 4,1 6 4 3 -1,2 4
-metallien jalostus 9,1 7,1 2,6 4,0 2 2 2 2,2 2
-metallituotteet 7,3 5,7 2,3 4,4 5 4 3 -0,4 3
-koneet ja laitteet 18,7 14,6 1,4 4,1 8 4 3 -1,1 4
-kulkuneuvot 3,9 3,1 13,7 5,6 14 9 7 5,1 8
-elektroniikka- ja sähköteollisuus 14,4 11,3 -2,8 3,5 3 3 4 -4,8 3
Metsäteollisuus 20,8 16,3 1,6 7,7 5 4 3 1,7 3
-puutavarateollisuus 6,4 5 4,0 8,0 0 1 2 2,4 1
-paperiteollisuus 14,4 11,3 0,5 7,6 7 5 3 1,4 4
Graafinen teollisuus 1,1 0,9 -3,1 2,1 -1 0 0 -4,4 0
Kemianteollisuus 20,2 15,7 8,8 -0,2 0 3 2 0,6 2
Elintarviketeollisuus 11,1 8,7 1,2 0,4 0 1 1 -1,0 1
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,2 1,0 1,4 3,2 2 3 2 -1,0 2
Muu tehdasteollisuus 4,9 4,7 1,8 5,9 4 4 3 -0,9 3
Tehdasteollisuus yhteensä 112,8 88,1 2,7 3,6 3,7 3,3 2,6 -0,4 2,7
Mineraalien kaivu 2,3 1,8 14,1 6,8 24 4 5 1,5 7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12,9 10,1 1,1 0,6 3 2 3 0,8 2
Koko teollisuus 128,0 100 2,7 3,4 4,0 3,3 2,6 -0,2 2,8
Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus 113,5 88,7 3,4 3,3 4 3 3 0,4 2,7
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityisten palvelualojen kasvu hidastuu tänä vuonna

Yksityisten palvelualojen tuotoksen määrä kasvoi viime vuonna 2,8 prosenttia ja arvonlisäyksen määrä 2,9 prosenttia. Tuotoksen ja arvonlisäyksen välinen erotus ovat välituotteet. Palvelualojen ennusteessa ei tehdä eroa arvonlisäyksen ja tuotoksen ennusteiden välillä. Ennusteemme mukaan yksityisten palvelualojen yhteenlasketun tuotoksen määrän kasvuvauhti hidastuu tänä vuonna noin 2,2 prosenttiin. Ensi vuonna kasvu on vielä hieman yli kaksi prosenttia, mutta hidastuu sen jälkeen alle kahden prosentin.

Kaupan alalla viime vuosi oli hyvä. Arvonlisäyksen määrä kasvoi 1,8 prosenttia ja tuotoksen 2,9 prosenttia. Ennusteemme mukaan tuotoksen kasvu on kaupan alalla tänä vuonna 2,6 prosenttia, minkä jälkeen se alenee alle kahden prosentin. Kuljetuksen ja varastoinnin tuotoksen määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna jonkin verran alle kolmen prosentin, mikä on hieman viime vuotta hitaampi vauhti. Ulkomaantavarakaupan nopeampi kasvu ensi vuonna tukee toimialan kehitystä.

Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu jatkuu ripeänä. Se kuitenkin hidastuu noin prosenttiyksiköllä viime vuodesta alle neljän prosentin. Kasvua tukee kotimaisen kysynnän lisäksi ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvu. Alkuvuodesta sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli vain hieman yli yhden prosentin kasvussa vuoden takaisesta. Kasvuvauhti on selvästi hitaampaa kuin vuonna 2017.

Informaation ja viestinnän tuotannon määrän kasvuvauhti on ennustevuosina noin kaksi prosenttia. Kasvu piristynee kuluvan vuoden jälkeen hieman. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan tuotoksen määrä aleni hieman viime vuonna ja ennusteessa on pieni heikkeneminen vielä tänä vuonna ennen kasvun uutta vahvistumista. Sijoitustuottojen kehitys vaikuttaa toimialan arvonlisäyksen kehitykseen, mikä vaikeuttaa sen ennustamista. Kiinteistöalan tuotoksen kasvu on suhteellisen tasaista moniin muihin toimialoihin verrattuna. Ennakoimme sen kasvavan vajaan kahden prosentin vauhtia ennustevuosina.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (josta 36 % on teknisiä palveluja, 21 % pääkonttorien toimintaa ja 15 % lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja) sekä erityisesti hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (josta 30 % on kiinteistön- ja maisemanhoitoa, 25 % työllistämistoimintaa ja 19 % vuokraus- ja leasingtoimintaa) tuotoksen määrän kasvu oli nopeaa viime vuonna. Ennusteemme mukaan niiden kasvuvauhti hidastuu noin kolmeen prosenttiin tänä vuonna ja hieman sen alle ensi vuonna.

Taulukko: Palvelutoimialojen tuotos


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2017 2017 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2013-17E 2018-22E
Kauppa 31,2 14,5 2,9 2,9 2,6 1,8 1,4 0,8 1,7
-moottoriajoneuvojen kauppa 5,2 2,4 6,6 3,2 3,8 0,5 0,8 1,4 1,3
-tukkukauppa 14,4 6,7 2,4 3,1 1,7 1,7 1,5 0,8 1,5
-vähittäiskauppa 11,6 5,4 1,9 2,5 3,2 2,5 1,7 0,7 2,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,9 3,2 2,5 4,6 3,7 2,5 1,8 0,6 2,2
Kuljetus ja varastointi 23,0 10,7 1,7 3,3 2,7 2,7 1,9 0,5 2,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9,7 4,5 2,0 -0,6 -0,3 1,1 0,6 2,1 0,4
Kiinteistöalan toiminta 29,6 13,8 1,4 1,4 1,9 1,9 1,4 1,2 1,6
Liike-elämää palveleva toiminta 1) 47,5 22,1 3,5 4,3 2,5 2,5 2,2 2,7 2,2
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 2) 48,0 22,3 2,2 0,4 1,7 1,6 1,2 0,2 1,4
Yksityiset palvelut 158,7 73,7 2,5 2,8 2,2 2,1 1,7 1,5 1,8
Julkiset palvelut 3) 56,5 26,3 2,0 -0,4 1,5 1,2 0,7 0,3 1,0
Palvelutoimialat yhteensä 215,2 100,0 2,4 2,0 2,0 1,9 1,4 1,2 1,6
1) Informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut.
2) Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
3) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Asuinrakentamisen kasvu vahvaa, yritysten rakentaminen rauhoittumassa

Rakennustuotannon kiinteähintainen arvonlisäys kasvoi viime vuonna runsaat 3 prosenttia. Uudisrakentaminen laajeni peräti 9 prosenttia erittäin vilkkaan asuin- ja yritysrakentamisen ansiosta. Vilkkaan uudisrakentamisen vastapainoksi talojen korjaushankkeet supistuivat. Maa- ja vesirakentamisen tuotanto kasvoi vaatimattomat 2 prosenttia. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä rakentamisen näkymät heikkenivät, kun talonrakennuslupien määrä kääntyi selvään laskuun lähes kaikissa rakennustyypeissä. Rakentamisen aloitusten perusteella asuinrakentaminen jatkaa vahvassa kasvussa. Sen sijaan yritysten ja yhteisöjen rakentaminen on hiljenemässä, jota ennakoi myös maa- ja vesirakentamisen nykyinen laimeus.

Rakentamisen suhdanne laskuun ensi vuonna

Tänä vuonna rakennustuotannon kasvun arvioidaan jatkavan 3,5 prosentin kasvu-uralla asuinrakentamisen vetämänä. Talojen uudisrakentaminen kohoaa vielä reippaat 10 prosenttia, mutta yritysten ja yhteisöjen rakentamisen kasvu hidastuu pariin prosenttiin teollisuuden rakennushankkeiden vähentyessä. Ensi vuonna rakentamisen laskusuhdanne jyrkkenee, kun uudisasuntojenkin tuotannon kasvu vaimenee pitkään jatkunee rakennusbuumin päätteeksi. Asuntorakentamisen arvioidaan kasvavan 2 prosenttia. Yritysten ja yhteisöjen rakentaminen vähenee pari prosenttia. Talonrakentamisen taantuma näkyy myös vaisuna maa- ja vesirakentamisena. Ennustejakson lopulla vuonna 2020 rakentamisen kysynnän arvioidaan elpyvän ja alan tuotannon kasvua vauhdittaa mm. kuudennen ydinvoimalan rakennustöiden laajeneminen.

Taulukko: Rakentamisen tuotos


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2017* Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2013–17 2018–22E
Rakentaminen 35,1 100,0 8,2 4,5 4,1 1,3 3,1 1,9 2,8
-talonrak. 25,9 73,8 8,2 5,7 5,3 1,2 3,3 1,3 3,1
-maa- ja vesirak. 9,2 26,2 8,2 1,3 0,2 1,4 2,3 3,2 1,9
Lähde: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
Birgitta Berg-Andersson

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL
Alueet: vienti, tuonti, maksutase ja tuotanto