Investointien kasvu laaja-alaista

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kansantalouden kiinteiden investointien määrä kohosi viime vuonna vajaan 1 prosentin. Tuotannolliset investoinnit (koneet ja laitteet) laajenivat 7 prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit ml. asuinrakennukset elpyivät viime vuoden sisällä, mutta koko vuoden osalta jäätiin edellisvuoden lukuihin. Muut investoinnit, jotka ovat valtaosin teollisuuden aineettomien tutkimus- ja tuotekehitysmenoja, vähenivät 4 prosenttia. Yritysten t&k-investointien supistuminen painoi myös julkiset investoinnit 5 prosentin laskuun.

Tämän vuoden alkupuoliskolla kausitasoitettu investointiura jatkoi nousuaan kaikissa pääomatavararyhmissä. Ennakoivien investointiosoittimien kuten talonrakennusten aloitusten ja EK:n suhdannebarometrin perusteella arvioituna investointien kasvu tasaantuu vuoden jälkipuoliskolla, mutta ne ylittävät selvästi vuodentakaisen tason.

Rakennusinvestoinnit roimaan kasvuun tänä vuonna

Tänä vuonna kansantalouden kiinteiden investointien arvioidaan kasvavan 4 prosenttia. Teollisuuden investointien kasvu vaimenee 2,5 prosenttiin, kun mm. metsäteollisuuden tuotantokapasiteettia kasvattavat suurhankkeet valmistuvat. EK:n investointitiedustelun mukaan myös muilla teollisuuden toimialoilla investointien kasvu hidastuu tänä vuonna.

Palvelualan yritykset investoivat 3 prosenttia viimevuotista enemmän, ja valtaosan kasvusta tuo liike- ja kauppakeskusrakentaminen Etelä-Suomen kaupunkikeskuksissa. Investointiaktiviteetti on ripeintä asuntorakentamisessa, jossa kotitalouksien patoutunut asuntojen tarve purkautuu ja uudisasunto- ja korjausrakentaminen kasvaa 8 prosenttia viimevuotista enemmän.

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2015* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Rakennukset 23,6 55,2 -3,6 0,1 7,3 3,1 2,7 -1,5 3,7
Talonrakennukset 19,2 44,9 -5,2 -0,4 8,2 3,5 2,9 -2,1 4,0
- asuinrakennukset 11,4 26,7 -6,9 0,0 8,5 2,3 2,9 -2,2 3,7
- muut talonrakennukset 7,8 18,2 -2,7 -1,1 7,5 5,1 3,0 -2,0 4,3
Maa- ja vesirakennukset 4,4 10,3 4,1 2,4 3,6 1,6 1,7 1,0 2,4
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 10,0 23,4 -1,8 7,0 1,9 6,9 2,2 3,3 3,3
Muut kiinteät investoinnit1) 9,1 21,4 -0,4 -4,0 -2,4 0,0 2,3 -3,6 0,9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 42,7 100,0 -2,5 0,7 3,9 3,4 2,5 -1,0 3,0
1) Ml. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
S16.2/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2015* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Maa- ja metsätalous 1,5 4,3 9,8 -13,5 -2,0 4,0 3,0 -1,6 0,8
Teollisuus 6,7 19,3 -1,9 7,7 2,5 5,5 2,0 -2,7 3,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,7 7,7 6,3 9,9 2,5 2,0 5,0 3,4 6,4
Rakentaminen 0,8 2,3 0,9 -0,8 3,0 3,5 2,5 0,0 2,6
Asuntojen omistus 11,1 32,1 -6,6 -0,1 8,5 2,3 2,9 -2,2 3,7
Yksityiset palvelut 11,8 34,3 -4,9 2,1 3,0 4,5 2,0 -1,1 2,6
Yksityiset investoinnit 34,6 100,0 -3,3 2,2 4,4 3,7 2,6 -1,5 3,3
Julkiset investoinnit 8,2 19,1 0,9 -5,1 2,8 2,5 2,0 1,5 1,9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 42,7 100,0 -2,5 0,7 3,9 3,4 2,5 -1,0 3,0
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yritysten investoinnit reippaaseen kasvuun ensi vuonna

Vuonna 2017 kansantalouden myönteinen investointivire jatkuu, kun teollisuustuotannon ja viennin kasvu vauhdittuvat ja yritysten kannattavuutta kohentava kilpailukykysopimus astuu voimaan. Teollisuuden investointien ennustetaan laajenevan vajaat 6 prosenttia, ja kaikki teollisuuden päätoimialat kasvattavat investointejaan. Teollisuudenaloista vauhdikkaimmin laajenevat metsäteollisuuden investoinnit Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Palvelualan yritysten investointien kasvu vauhdittuu ensi vuonna arviolta 4,5 prosenttiin, kun suuret mm. liike- ja kauppakeskushankkeet etenevät talonrakennusvaiheeseen. Kotitalouksien suuren investointiperinnön vuoksi asuinrakennusinvestointien kasvun arvioidaan hidastuvan 2,5 prosenttiin.

Ennustejakson lopulla vuonna 2018 investointi-sykli taittuu loivaan laskuun, ja investointien kasvu hidastuu ainakin tilapäisesti 2,5 prosenttiin. Kaikilla päätoimialoilla ml. teollisuudessa investoinnit kuitenkin kasvavat kokonaistuotannon ja kiinteän pääoman kulumista vauhdikkaammin. Aineellisten investointien kasvun ohella myös yritysten omarahoitteisten t&k-investointien arvioidaan lisääntyvät runsaat 2 prosenttia.

Investointiaste kääntyy nousuun

Pitkään kestäneen taantuman vuosina 2012–2015 kansantalouden investointiaste aleni vajaat 2 prosenttiyksikköä 20,4 prosenttiin. Ennustejaksolla kiinteiden investointien suhde kokonaistuotantoon kohoaa ja vuonna 2018 sen arvioidaan nousevan 21,8 prosenttiin.

Investointiasteen nousu kertoo kansantalouden tuotanto- ja työllistämiskyvyn kohenemisesta. Ennustejaksolla kokonaistuotannon kasvu vauhdittuu ja työllisyys paranee merkittäviltä osin yritysten investointien kasvun ansiosta. Kustannuskilpailukykyisen viennin ja yritysten investointien riittävän tulorahoituksen takaava toimintaympäristö ovat perusedellytyksiä kestävälle ja tasapainoiselle kokonaistuotannon kasvulle.

Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys