Investoinnit

Investointiaallon huippu viime vuonna

Tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien määrä kasvoi 6,5 prosenttia. Investointiaktiviteetti vilkastui kaikilla päätoimialoilla, ja vauhdikkaimmin investoinnit kasvoivat jalostuselinkeinoissa.

Tehdasteollisuuden investoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 15 prosenttia mm. metsä-, kemian- ja metalliteollisuuden suurhankkeiden valmistumisen myötä

Energia-alalla päästiin yli 10 prosentin vuosikasvuun, kun mm. voimalaitos- rakentaminen laajeni ja sähköverkkoja modernisoitiin.

Palveluyritysten investoinnit kasvoivat vajaat 10 prosenttia, mitä selittävät vilkkaana jatkunut liike- ja kauppakeskusrakentaminen sekä aineettomien investointien (tutkimus- ja tuotekehitys sekä tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto) yli 10 prosentin kasvu.

Tuoreimmat yrityskyselyt ja talonrakennusten lupahakemukset viittaavat investointien kasvun laantuvan tänä vuonna. Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) investointitiedustelun mukaan teollisuuden aineelliset investoinnit supistuvat tänä vuonna 8 prosenttia.

Talonrakentamisen lupatiedot ennakoivat rakentamisen noususuhdanteen taittuvan alkusyksyllä. Asuntojen uudistuotannon trendinousu jatkuu, mutta yritysten ja yhteisöjen talonrakentaminen on näillä näkymin kääntymässä laskuun.

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2017* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2013–17* 2018–22E
Rakennukset 29,0 57,4 1,6 10,2 4,5 3,4 3,5 3,3 1,6 3,2
Talonrakennukset 24,1 47,8 2,0 10,4 5,1 3,5 3,6 3,5 1,2 3,3
- asuinrakennukset 14,5 28,6 2,0 10,6 5,1 4,3 3,8 3,5 1,0 3,7
- muut talonrakennukset 9,7 19,2 2,1 10,1 5,1 2,3 3,3 3,4 1,6 2,7
Maa- ja vesirakennukset 4,8 9,6 -0,4 9,0 2,0 2,8 3,2 2,3 3,3 2,6
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 12,2 24,2 4,7 10,7 12,4 0,2 5,4 3,3 3,2 3,4
Muut kiinteät investoinnit 9,3 18,4 -5,2 -3,3 4,3 4,8 5,8 3,7 -1,7 3,8
- tutkimus- ja tuotekehitys 5,8 -5,9 -3,1 0,6 3,6 3,3 3,3 -3,6 3,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 50,5 100,0 0,7 7,4 6,4 3,0 4,4 3,4 1,3 3,4
S18.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2017E Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2013–17 2018–22E
Maa- ja metsätalous 1,5 3,7 -15,2 -0,3 2,0 2,0 2,0 0,0 -1,3 0,8
Teollisuus 8,3 19,7 4,6 0,1 17,0 -3,0 4,5 3,3 1,5 2,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,7 6,5 3,6 19,8 11,0 2,0 6,0 10,0 9,3 7,2
Rakentaminen 1,0 2,4 1,2 13,4 5,0 4,0 3,0 2,5 1,6 2,7
Asuntojen omistus 14,7 35,1 1,7 10,6 5,1 4,3 3,8 3,5 0,9 3,7
Yksityiset palvelut 13,7 32,6 3,8 8,3 8,7 4,6 6,3 2,9 1,4 3,7
Yksityiset Investoinnit 41,9 100,0 2,2 7,8 8,8 2,9 4,6 3,4 1,6 3,4
Julkiset investoinnit 8,6 16,9 -5,2 5,8 -4,2 3,7 3,6 3,3 -0,1 3,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 50,5 100,0 0,7 7,4 6,4 3,0 4,4 3,4 1,3 3,4
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tietojärjestelmähankkeet erittäin nopeassa kasvussa

Aineettomien investointien kysyntänäkymät ovat vahvat. EK:n investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuus lisää tänä vuonna tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia vajaat 4 prosenttia.

Myös uusien ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kysyntä on hyvin vilkasta kaupan ja liike-elämän toimialoilla sekä julkisyhteisöissä.

Investointien kasvu laantuu 3 prosenttiin

Yrityssektorin aineellisten investointien (rakennus- sekä kone- ja laiteinvestoinnit) suuren investointiperinnön takia kansantalouden investointien kasvun ennustetaan hidastuvan tänä vuonna 3 prosenttiin. Investointien kasvu vaimenee kaikilla päätoimialoilla ja tehdasteollisuudessa ne supistuvat 3 prosenttia.

Palveluyritysten investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna 4,5 prosenttia. Vahvaa kasvua ylläpitää mm. suurimpien kaupunkien liike- ja kauppakeskusrakentaminen sekä palvelujen käyttöä nopeuttavien ja tuotannon kustannustehokkuutta parantavien tietojärjestelmä- ja ohjelmistoinvestointien kasvu.

Uudisasuntojen lupahakemukset ja kotitalouksien reaalisen ostovoiman kasvu ennakoivat kotitalouksien asuntoinvestointien kasvavan tänä vuonna runsaat 4 prosenttia.

Viime vuonna julkisten investointien 4 prosentin lasku vaihtuu lähes samansuuruiseksi nousuksi tänä vuonna. Julkisia investointeja kasvattavat mm. käynnistyneet useampivuotiset liikennehankkeet, puolustusvälinehankinnat sekä valtion kasvavat panostukset julkisten palvelujen digitalisaatioon.

Investointiaktiviteetti 4 prosenttiin ensi vuonna

Vienti- ja kulutuskysynnän suotuisan kasvun ansiosta kansantalouden investointiaktiviteetin arvioidaan vauhdittuvan ennustejakson lopulla 2019–2020 keskimäärin 4 prosentin kasvuun. Pääomatavararyhmittäin tarkasteltuna kasvuerot ovat vähäisiä. Aineettomien investointien arvioidaan kasvavan keskimäärin 4,5 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä aineellisia investointeja enemmän. Myös kotitalouksien asuntoinvestointien kasvun odotetaan jatkavan 4 prosentin kasvu-uralla.

Viennin ja yksityisen kulutuksen kasvun ohella investointiaktiviteetin piristymistä tukevat yritysten ja muiden yhteisöjen päätökset pian käynnistettävistä uusista suurinvestoinneista mm. metsäteollisuudessa ja energiantuotannossa sekä liikenteen toimialalla.

Yrityssektorin taloudelliset edellytykset investointien kasvattamiselle pysyvät koko ennustejakson hyvinä. Yritysten toiminnan kannattavuuden ennustetaan paranevan, ja ensi vuonna niiden tulokset suhteessa liikevaihtoon kohoavat finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Lainakorkojen odotetaan nousevan hitaasti, joten yritysten ja kotitalouksien investointien kasvun rajoitteet tulevat vastaan
ainoastaan riskipitoisimmissa hankkeissa.

Vientialojen pääomakannan lasku päättyi viime vuonna

Vuosikymmenen alun pitkittynyt taantuma romahdutti yritysten tuloksentekokyvyn ja lamaannutti niiden investointitoiminnan. Kansantalouden investointiaste putosi vuosina 2011–2015 kahdella prosenttiyksiköllä 20,4 prosenttiin.

Ennustejaksolla kokonaiskysynnän vahvistuminen ja yritysten tuloksentekokyvyn koheneminen vilkastuttavat investointeja niin, että kansantalouden investointiaste nousee vajaalla prosenttiyksiköllä 23,2 prosenttiin vuonna 2020.

Kansantalouden tulevia kasvumahdollisuuksia parhaiten kuvaava kiinteähintaisen nettopääomakannan kasvu vauhdittuu viime vuoden 1,2 prosentista 1,7 prosenttiin vuonna 2020.

Tehdasteollisuuden 8 vuotta kestänyt tuotantokapasiteetin supistuminen päättyi viime vuonna. Vientialojen investointien elpyminen vauhdittaa tehdasteollisuuden nettopääomakannan 0,7 prosentin kasvuun vuonna 2020. Energiateollisuuden suurhankkeet kiihdyttävät koko teollisuuden nettopääomakannan 2 prosentin kasvuun vuonna 2020.

Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys