Investoinnit vahvassa kasvussa

Yritysten kilpailukyvyn kohentuminen ja parantunut kannattavuus ovat lisänneet tulevaisuudenuskoa kaikilla päätoimialoilla. Myönteinen kehitys näkyy suurinvestointihankkeina, jotka lisäävät kansantalouden tuotantopotentiaalia. Käynnistettyjen hankkeiden monilukuisuus ja -vuotisuus takaavat sen, että kansantalouden kiinteät investoinnit kohoavat lähivuosina selvästi bruttokansantuotteen kasvua nopeammin.

Viime vuonna investointien kasvu vauhdittui kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan 5 prosenttiin. Pääomahyödykkeistä ripeintä kasvua pitivät yllä rakennusinvestoinnit, jotka laajenivat talonrakentamisen vauhdittamana 8 prosenttia.

Yritysten tuotannolliset investoinnit kasvoivat edellisvuoden tavoin vajaat 6 prosenttia, mutta tällä kertaa kasvu painottui kuljetusvälineisiin. Tutkimus- ja innovaatiopanostukset (TKI-toiminta) vähenivät ennakkotietojen mukaan 3 prosenttia, ja teollisuudessa pudotus oli keskimääräistä suurempi.

Viime vuoden sisällä kausitasoitettu investointiura pysyi nousussa useimmissa pääomatavaratyypeissä. Ripeimmin se kohosi rakentamisessa ja eritoten teollisuusyritysten talonrakentamisessa, joten koko rakentamisen tuotantonäkymä kuluvalle vuodelle on varsin hyvä.

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2016* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012–16 2017–21E
Rakennukset 26,5 57,8 2,1 8,1 4,6 3,1 2,9 -0,6 3,2
Talonrakennukset 22,0 48,1 2,2 9,1 5,1 3,3 3,1 -1,1 3,5
- asuinrakennukset 13,1 28,7 2,0 9,1 4,2 3,1 2,6 -1,0 3,0
- muut talonrakennukset 8,9 19,5 2,4 9,2 6,3 3,7 3,8 -1,3 4,1
Maa- ja vesirakennukset 4,5 9,7 1,6 3,8 2,1 1,9 2,1 1,8 2,0
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 10,5 23,0 5,9 5,7 5,7 2,0 4,4 2,1 3,7
Muut kiinteät investoinnit1) 8,8 19,2 -6,1 -3,1 -0,7 2,1 2,5 -3,8 1,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 45,8 100,0 1,1 5,2 3,8 2,6 3,2 -0,7 3,1
1) Ml. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
S17.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2016* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012–16 2017–21E
Maa- ja metsätalous 1,5 3,9 -14,3 -3,0 2,0 2,0 3,0 -3,1 1,8
Teollisuus 7,3 19,3 3,0 5,0 3,0 1,0 3,0 -2,5 2,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,7 7,2 9,9 -4,0 4,0 5,0 9,0 3,0 9,5
Rakentaminen 0,9 2,4 2,6 5,0 4,0 3,0 3,0 0,6 2,9
Asuntojen omistus 13,4 35,6 1,7 9,1 4,2 3,1 2,6 -1,1 3,0
Yksityiset palvelut 11,9 31,6 4,3 8,5 4,2 2,7 4,1 -0,4 3,0
Yksityiset Investoinnit 37,5 100,0 2,6 6,3 3,9 2,6 3,7 -1,0 3,3
Julkiset investoinnit 8,3 18,0 -4,9 0,7 3,6 2,6 1,1 0,6 2,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 45,8 100,0 1,1 5,2 3,8 2,6 3,2 -0,7 3,1
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Teollisuus lisää tuotantokapasiteettiaan

Tänä vuonna tehdasteollisuuden aineellisten investointien kasvun ennustetaan putoavan viime vuodelle arvioidusta 12 prosentista 5 prosenttiin, ja kasvu vakautuu ensi vuodesta lukien keskimäärin 2 prosenttiin, kun mm. metsäteollisuuden rakennuskantaa ja tuotantokapasiteettia kasvattavat suurhankkeet valmistuvat. Tehdasteollisuuden aineellisten investointien vaimenemista kompensoi aineettomien investointien (TKI-toiminta) kääntyminen loivaan nousuun ensi vuonna.

Ennustejaksolla koko teollisuuden investointiprofiili on loivasti nouseva, sillä energia-ala lisää investointejaan kiihtyvällä tahdilla kuudennen ydinvoimalan rakennustöiden laajentuessa.

Teollisuuden toimitilarakentamisen kasvu lisää lyhyellä viipeellä toimialan kone- ja laitekapasiteettia. Tänä vuonna kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat toistamiseen vajaat 6 prosenttia, kun metsä- ja kemianteollisuuden suurhankkeet tulevat kone- ja laiteasennusvaiheeseen. Myös ajoneuvoja valmistava teollisuus sekä ilmailuala lisäävät tuotannollisia investointejaan. Ennustejakson lopulla tuotannollisten investointien kasvua vauhdittavat vahvistunut vientikysyntä ja mm. ydinvoimalaprojektiin liittyvä laitevalmistus.

Yksityisillä palvelualoilla investointien kasvu putoaa viime vuodelle arvioidusta 8 prosentista noin 4 prosenttiin tänä vuonna, kun mm. suuret liike- ja kauppakeskusprojektit saavuttavat rakennusaikaisen lakipisteensä. Ennustejakson jälkipuoliskolla palvelualan yritysten investointien arvioidaan kohoavan vuosittain noin 3 prosenttia.

Muilla toimialoilla kuten alkutuotannossa ja rakennusalalla investoinnit ovat tällä hetkellä vahvassa kasvussa. Maataloudessa käynnistyi viime vuonna ennätysmäärä talonrakennushankkeita, ja rakennusala lisäsi investointejaan viime vuonna 5 prosenttia. Kun rakennusyritysten oman tuotantokapasiteetin tarve myötäilee rakentamisen aktiviteettia, niin toimialan investointien arvioidaan laajenevan ennustejaksolla keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa.

Julkisyhteisötkin investoivat lisää

Julkiset investoinnit kasvoivat hieman viime vuonna, ja tänä vuonna niiden odotetaan vauhdittuvan vajaaseen 4 prosenttiin mm. vilkastuneen sairaalarakentamisen avittamana. Julkisten investointien kasvua hidastaa hallituksen päätös supistaa mm. yliopistojen tutkimusmenoja, mutta niitä lisäävät kasvava maa- ja vesirakentaminen sekä hallituksen kärkihankerahoitus mm. väylien kunnossapitoon ja korjauksiin. Ennustejaksolla julkisten investointien kasvun odotetaan hidastuvan asteittain noin 1 prosenttiin.

Kotitalouksien vahva luottamus tulevaan ja matalana pysyvä korkotaso pitävät asuntokaupan vilkkaana lähivuodet. Suuren investointiperinnön vuoksi asuinrakennusinvestointien kasvun arvioidaan hidastuvan tänä vuonna 4 prosenttiin ja edelleen ennustejakson lopulla 2,5 prosenttiin.

Investointiaste nousuun

Kansantalouden investointiaste laski kuluneen vuosikymmenen alkupuoliskolla yhden prosenttiyksikön 21,3 prosenttiin. Ennustejaksolla kiinteiden investointien suhde kokonaistuotantoon kohoaa, ja vuonna 2019 sen arvioidaan nousevan 22,4 prosenttiin.

Investointiasteen nousu vahvistaa koko kansantalouden tuotantomahdollisuuksia. Ennustejaksolla kokonaistuotannon kasvu vauhdittuu ja työllisyys paranee merkittäviltä osin yritysten investointien kasvun ansiosta. Esimerkiksi tehdasteollisuudessa bruttoinvestointien arvioidaan lähivuosina saavuttavan vuosipoistot, joten pääomakannan vuosikymmenen kestänyt laskusuuntaus päättyy.

Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys