Investoinnit

Investointien kasvu hidastui viime vuonna

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien kasvu hidastui viime vuonna 1 prosenttiyksiköllä 3,3 prosenttiin.

Talonrakentamisen investoinnit kohosivat 5,2 prosenttia ja yritysten kone- ja laitehankinnat lisääntyivät 1,6 prosenttia. Aineettomiin investointeihin (t&k sekä tietojärjestelmät ja ohjelmistot) panostettiin 2,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Yrityssektori investoi viime vuonna 2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asuntoinvestoinnit kasvoivat 5 prosenttia ja julkisyhteisöjen hankkeet laajenivat 3,3 prosenttia.

Tehdasteollisuudessa investoitiin 0,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän mm. verraten suuren investointiperinnön vaikutuksesta. Vientiin suuntautuneen alan aineelliset investoinnit supistuivat 2,7 prosenttia, mutta panostukset tutkimus- ja tuotekehitykseen kohosivat 3 prosenttia.

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2018 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2016 2017 2018* 2019E 2020E 2021E 2014–18* 2019–23E
Rakennukset 31,5 59,8 10,1 5,7 4,4 0,1 0,4 1,9 3,6 1,6
Talonrakennukset 26,5 50,4 10,1 6,6 5,2 0,1 0,3 1,8 3,7 1,6
- asuinrakennukset 15,9 30,2 10,7 6,5 5,4 0,0 0,4 1,9 3,6 1,5
- muut talonrakennukset 10,6 20,2 9,4 6,8 4,9 0,2 0,2 1,7 3,9 1,7
Maa- ja vesirakennukset 5,0 9,5 9,9 1,8 0,5 0,4 0,7 2,0 3,0 1,8
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 11,9 22,6 13,6 6,1 1,6 1,9 1,1 1,3 4,6 1,7
Muut kiinteät investoinnit 9,2 17,6 -0,9 -2,3 2,2 2,4 2,9 2,7 -1,3 2,5
- tutkimus- ja tuotekehitys 5,7 -2,6 -3,2 1,6 2,0 1,9 2,0 -2,1 1,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 52,6 100,0 8,6 4,3 3,2 1,1 1,0 1,9 2,8 1,8
S19.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2018E Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2014–18E 2019–23E
Maa- ja metsätalous 1,6 3,7 -3,2 4,6 2,9 1,0 0,0 1,0 -0,7 0,2
Teollisuus 7,1 16,6 -3,5 3,4 -0,5 3,0 1,5 1,4 0,3 1,8
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,8 6,6 26,1 9,6 0,0 6,0 3,0 5,0 9,0 6,8
Rakentaminen 1,1 2,6 14,5 8,0 6,0 8,0 1,0 2,5 5,9 3,4
Asuntojen omistus 16,1 37,7 10,6 6,3 5,4 0,0 0,4 1,9 3,5 1,5
Yksityiset palvelut 14,0 32,7 12,3 2,7 3,6 1,0 0,1 1,6 3,3 1,3
Yksityiset Investoinnit 42,8 100,0 8,7 4,8 3,3 1,5 0,7 1,9 3,0 1,9
Julkiset investoinnit 9,7 18,5 8,0 2,4 3,0 -0,5 2,3 1,5 1,8 1,5
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 52,6 8,6 4,3 3,2 1,1 1,0 1,9 2,8 1,8
Lähde: Tilastokeskus.
*Etlan ennuste vuodelle 2018
S19.1/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Rakennusbuumista taantumaan

Investointi-indikaattorien kuten rakennusten aloitustietojen, EK:n investointikyselyn sekä suurten investointien seurantatietojen mukaan investoinnit kasvavat tänä vuonna vaatimattomat 1 prosenttia. Investointien kasvu-uraa loiventaa asuin- ja muun talonrakentamisen uudistuotannon supistuminen.

Talonrakentamisen laskusuhdannetta ennakoi uudisrakentamisen aloitusten puolisen vuotta kestänyt supistuminen. Uudistalotuotantoa käynnistyi heinä-joulukuussa 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tänä vuonna asuntoinvestointien kasvun ennustetaan taittuvan ja myös yritysten sekä yhteisöjen talonrakennusinvestointien kasvu pysähtyy.

Teollisuusinvestoinnit 4 prosentin kasvuun tänä vuonna

Yrityssektorin investointinäkymä tälle vuodelle on varsin kohtuullinen, jota kuvastavat osaltaan EK:n investointitiedustelun tulokset.

Teollisuuden (ml. energiahuolto) ennakoidaan kasvattavan investointejaan tänä vuonna 4 prosenttia. Investoinnit kasvavat ripeimmin metalli- ja energiateollisuudessa.

Palveluyrityksissä investointien kasvun ennustetaan hidastuvan edellisvuoden 3,5 prosentista 1 prosenttiin. Palvelurakentaminen laantuu kun mm. suurimpien kaupunkien aluerakennushankkeet pikku hiljaa valmistuvat.

Julkisyhteisöjen investointiaktiviteetti putoaa kertaluonteisesti 0,5 prosenttia, kun valtion käynnistämä määräaikainen investointiohjelma päättyy. Julkisten investointien laskua vaimentavat mm. valtion lisäpanostukset t&k-menoihin sekä sairaalarakentamisen kasvu.

Investoinnit matalasuhdessa ensi vuonna

Vuonna 2020 investointien arvioidaan jatkavan hitaalla 1 prosentin kasvu-uralla. Suuria investointihankkeita käynnistyy, mutta kasvua leikkaa uudistalorakentamisen supistuminen. Talonrakennusinvestointien arvioidaan ensi vuonna kasvavan vaatimattomat 0,5 prosenttia.

Teollisuuden investointiaktiviteetti pysyy verraten vireänä mm. t&k-panosten kasvun ja metalli- ja energiateollisuuden laajennushankkeiden ansiosta. Teolliset kasvuhankkeet keskittyvät läntiseen Suomeen, jossa mm. meriteollisuus kasvattaa tuotantokapasiteettiaan. Liikennesektorissa investointien kasvun arvioidaan vauhdittuvan mm. suurimpien kaupunkien väylärakentamisen vilkastuessa.

Julkisyhteisöjen investointien arvioidaan elpyvän ensi vuonna 2,3 prosentin kasvuun. Sairaalarakentaminen jatkuu vilkkaana ja valtio nostanee määrärahoja mm. uusien liikenneväylien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Valtion rahoittamien t&k-menojen arvioidaan kasvavan 2 prosenttia.

Ennustejakson lopulla vuonna 2021 kansantalouden investoinnit elpyvät laaja-alaiseen kasvuun. Kaikissa pääomatavararyhmissä investoinnit laajenevat noin 2 prosenttia. Ripeimmin ne kasvavat aineettomissa pääomahyödykkeissä, erityisesti tieto- ja ohjelmistoinvestoinneissa.

Yrityssektorin kannattavuus ennallaan

Kotitaloussektorin odotetaan selviävän suhdanteiden heikkenemisestä yrityksiä ja julkisyhteisöjä paremmin. Epävarmuus tulevaisuudesta lisää hieman kotitalouksien säästämistä.

Yrityssektorin investoinnit suhteessa liikevaihtoon alenevat ennustejaksolla 0,2 prosenttiyksiköllä 7,8 prosenttiin.

Yritystoiminnan voittoaste (toimintaylijäämä/tuotos) pysyy vuoden 2018 tasolla 10,4 prosentissa. Ennustejaksolla yritystoiminnan kannattavuutta rasittavat heikentyvä kysynnän kasvu ja työvoimakustannusten nousun kiihtyminen.

Tehdasteollisuuden pääomakannan lasku jatkuu

Yrityssektorin nettopääomakanta kasvaa vuosittain 1,1 prosenttia paljolti energiateollisuuden investointien ja palvelualojen aineettomien (tietojärjestelmät ja ohjelmistot) investointien kasvun vauhdittamina.

Vientiin suuntautuneessa tehdasteollisuudessa pääomakannan lasku jatkuu, mutta lasku hidastuu 0,3 prosenttiin vuonna 2021. Ennustejakson lopulla tehdasteollisuuden tuotantopääoma on 18 prosenttia finanssikriisiä edeltänyttä tasoa matalampi.

Koko kansantalouden investointiaste vakautuu ennustejaksolla 22,5 prosenttiin.

Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys