Digitaaliset alustat: kolmas aalto rantautuu – neljäs aalto nousee

Kolmannen aallon digitaaliset alustat ovat muuttaneet nykyisten toimialojen rajoja, arvonluontia ja -kaappausta, työnkuvia ja -tehtäviä sekä eri toimijoiden välisiä luottamussuhteita. Lisäksi useissa tapauksissa kolmannen aallon alustat ovat haastaneet nykyistä toimialakohtaista markkinoillepääsyn lainsäädäntöä. Laajemmin ajateltuna voidaan todeta, että alustatalous on synnyttänyt useiden miljardien eurojen globaalit markkinat uusille innovaatioille. (Katso alla olevasta kuviosta 3. aalto.)

Digitaalisilla alustoilla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä ja arkkitehtuureita, joilla eri toimijat toteuttavat alustalle ja koko sen ekosysteemille lisäarvoa tuottavaa liiketoimintaa. Toimijoita voivat olla alustan käyttäjät, sen tarjoajat sekä muut organisaatiorajat ylittävät sidosryhmät, kuten esimerkiksi sovelluskehittäjät ja mainostajat. Tyypillisesti eri toimijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan täydentäviä tuotteita sekä palveluita eri jakelukanaviin ja markkinoille yhteisesti määriteltyjen pelisääntöjen ja muodostuneiden käyttäjäkokemusten puitteissa. Alustat sitouttavat ja houkuttelevatkin tyypillisesti eri toimijoita alustojen verkostovaikutuksiin tuottamilla laajemmilla taloudellisilla hyödyillä.

Digitaalisten alustojen vaikutus sopimiseen ja teknologiseen yhteensopivuuteen ilmenee erityisesti rajaresurssien (engl. boundary recources) kautta. Rajaresursseilla tarkoitetaan sopimuksellisia ja muita yhteistoiminnallisia säännöksiä sekä teknisiä ohjelmistotyökaluja ja rajapintoja. Ne toimivat avoimina vuorovaikutuskanavina digitaalisen alustayrityksen ja minkä tahansa kolmannen osapuolen välillä. Luonteenomaista näille tyypillisesti digitaalisessa muodossa oleville rajaresursseille on, että ne ovat internetissä vapaasti ja ilmaiseksi (tai pientä korvausta vastaan) saatavilla kolmansien osapuolien käyttöön. Rajaresurssien helppo saatavuus ja yhteensopivuus mahdollistavat sen, että heterogeeninen joukko eri toimijoita voi osallistua alustan eri hyödykkeiden innovointiin, kehittämiseen ja ylläpitämiseen itsenäisesti eri alustoille sekä järjestelmä- ja teollisuusarkkitehtuureihin.

Rajaresurssit tulee ymmärtää vastakohtana markkinoille pääsyn esteille (engl. barriers to entry). Rajaresurssien avulla pyritään madaltamaan uusiin innovaatioihin liittyviä, perinteisesti korkeita kehittely- ja kaupallistamiskustannuksia ja siten edesauttamaan aiempaa laajempien verkostovaikutusten syntymistä. Digitaalisten alustojen omistajat hyötyvät rajaresurssien jakamisesta kolmansien osapuolten käyttöön lähinnä yhteisen ansaintalogiikan (engl. split revenue) sekä alustatoimijoiden yli- ja aliveloitukseen pohjautuvien liiketoimintamallien avulla.

Digitaalisten alustojen neljäs aalto liittyy erityisesti yhteistoiminnallisten rajaresurssien digitalisointiin, jonka avulla toisilleen tuntemattomat tahot, mm. autonomiset laitteet, voivat yhteisesti ylläpitää ja muokata tietokantoja ja vaihtaa resursseja täysin hajautetusti ilman keskuskontrollia harjoittavaa välikättä. (Katso yllä olevasta kuviosta 4. aalto.)

Huomioiden edellä kuvatun digitaalisten alustojen kehityksen yritysten olisi erityisen tärkeää miettiä, miten määritellä omalle liiketoiminalle rajaresurssit ja mahdollistaa niiden saatavuus eri toimijoiden käyttöön.

Kirjallisuus

Seppälä, Timo, Halén, Marco, Juhanko, Jari, Korhonen, Heidi, Mattila, Juri, Parviainen, Päivi, Talvitie, Jaakko, Ailisto, Heikki, Hyytinen, Kirsi-Maria, Kääriäinen, Jukka, Mäntylä, Martti ja Ruutu, Sampsa (2015): ”Platform” – Historiaa, ominaispiirteitä ja määritelmä; Etla Raportit – Reports 47.
Mattila, Juri, Seppälä, Timo ja Holmström, Jan (2016): Product-centric Information Management – A Case Study of a Shared Platform with Blockchain Technology; Conference Paper; Industry Studies Association Conference.

Timo Seppälä

Timo Seppälä

Research Associate, TkT, KTM
Alueet: global value chains and networks, strategic management, internationalisation of the firm