Taulukot 17/1


Maailman kokonaistuotanto (bkt) Suomen alueittaisilla vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nopea kasvu 1,2 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4
Perusvaihtoehto 1,2 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
Hidas kasvu 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
S17.1/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytössä oleva tulo
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2016 2017E 2018E 2019E 2016 2017E 2018E 2019E
Palkat 84,6 85,3 87,0 88,9 1,6 0,9 1,9 2,3
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 19,9 18,9 18,7 18,7 2,5 -4,9 -1,4 0,1
Toimintaylijäämä ja sekatulo 17,5 18,5 19,3 20,2 5,1 5,7 4,6 4,5
Omaisuustulot, netto 7,8 8,4 8,9 9,4 -3,4 7,7 6,1 5,0
Tulonsiirrot kotitalouksille 49,4 50,5 51,7 53,0 2,4 2,3 2,4 2,5
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 62,1 61,9 63,1 64,4 2,9 -0,4 1,9 2,2
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 117,0 119,7 122,5 125,7 1,5 2,3 2,3 2,6
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S17.1/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2016 2016 2017E 2018E 2019E 2011-16 2016-21E
Kestävät kulutustavarat 9,6 6,3 3,7 3,6 4,0 2,0 3,9
Puolikestävät tavarat 9,3 2,6 0,8 0,4 0,6 0,8 0,6
Lyhytikäiset tavarat 30,4 0,3 0,2 0,0 0,2 -0,2 0,2
Palvelut 62,5 1,6 1,4 1,3 1,3 0,7 1,4
Muut 1) 6,9 6,4 -0,3 0,1 1,2 5,7 0,6
Yksityiset kulutusmenot 118,8 2,0 1,3 1,1 1,2 0,8 1,3
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 0,9 1,6 1,1 1,1 0,2 1,4
Säästämisaste, % -1,3 -0,9 -0,9 -0,9 0,0 -0,8
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S17.1/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta
Tuloerä 2016 2016 2017E 2018E 2019E 2016 2017E 2018E 2019E
Työtulot 104,4 1,7 -0,2 1,3 1,9 59,1 58,1 57,2 56,4
- palkat ja palkkiot 84,6 1,6 0,9 1,9 2,3 47,9 47,6 47,1 46,7
- työnantajan sosiaaliturvamaksut 19,9 2,5 -4,9 -1,4 0,1 11,3 10,5 10,1 9,8
Toimintaylijäämä ja sekatulo 42,5 3,8 8,3 6,3 6,1 24,1 25,3 26,1 26,9
- Yrityssektori 24,3 1,6 10,2 7,5 7,2 13,7 14,8 15,5 16,1
- Julkisyhteisöt 0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,3 0,3 0,3 0,3
- Kotitaloudet1), 2) 17,5 5,1 5,7 4,6 4,5 9,9 10,2 10,4 10,5
Omaisuustulot, netto 0,5 -55,5 148,6 17,2 0,6 0,3 0,6 0,7 0,7
- Yrityssektori -11,2 1,1 2,1 4,4 5,2 -6,3 -6,3 -6,4 -6,5
- Julkisyhteisöt 3,8 -4,2 8,4 4,7 4,0 2,1 2,3 2,3 2,3
- Kotitaloudet1) 7,8 -3,4 7,7 6,1 5,0 4,4 4,7 4,8 4,9
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 27,8 3,2 2,0 2,1 2,4 15,7 15,9 15,7 15,6
Kansantulo 176,6 3,0 2,2 2,9 3,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 39,9 0,4 2,2 3,1 3,2
Ensitulo ulkomailta 2,0 15,3 1,4 21,7 9,4
Bruttokansantuote markkinahintaan 214,5 2,4 2,2 2,8 3,1
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S17.1/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E
Väestö 5 439 5 462 5 481 5 501 5 522 5 543 5 564
Työikäinen väestö1) 4 087 4 096 4 102 4 109 4 116 4 128 4 136
Työvoima 2 676 2 679 2 689 2 685 2 688 2 691 2 697
Työlliset 2 457 2 447 2 437 2 448 2 461 2 473 2 487
Työttömät 219 232 252 237 226,9 218 210,3
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 131 4 103 4 101 4 142 4 167 4 191 4 216
Työvoimaosuus, % 65,5 65,4 65,6 65,3 65,3 65,2 65,2
Työllisyysaste2), % 68,5 68,4 68,1 68,7 69,2 69,7 70,2
Työttömyysaste, % 8,2 8,7 9,4 8,8 8,4 8,1 7,8
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä
Toimiala TOL-02 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E
Alkutuotanto A,B 109 109 101 100 99 98
Koko teollisuus C,D,E 359 352 356 356 357 358
Rakentaminen F 169 169 178 182 184 186
Kauppa- ja majoitustoiminta G,H 376 371 376 379 381 382
Liikenne I 240 243 242 244 247 250
Rahoitus- ja liike-elämää
palveleva toiminta J,K 343 350 346 350 353 357
Julkiset ja muut yht.palv. L-O 839 834 841 844 846 850
Julkinen sektori 673 668 658 652 649 648
Palvelut yhteensä 1798 1799 1805 1817 1827 1839
Toimiala tuntematon X 12 8 9 5 5 6
Koko kansantalous 2 447 2 437 2 448 2 461 2 473 2 487
1) Toimialaluokitus 2002.
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2016–2019 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2016* 2017E 2018E 2019E 2016* 2017E 2018E 2019E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 6,1 6,2 6,4 6,7 -5,8 2,0 3,6 4,0
Välittömät verot 35,6 36,4 37,4 38,6 2,3 2,0 3,0 3,2
- kotitaloudet 28,0 28,1 28,7 29,4 1,9 0,5 2,0 2,3
Välilliset verot 30,9 31,5 32,1 32,8 3,9 1,8 2,0 2,3
Sosiaalivakuutusmaksut 27,9 27,5 28,0 28,6 3,7 -1,5 1,7 2,0
- vakuutetut 9,2 9,7 10,5 11,1 5,9 5,8 7,9 5,4
Muut tulot1) 16,0 16,2 16,4 16,6 1,9 1,2 1,5 1,4
Tulot yhteensä 116,5 117,7 120,4 123,4 2,5 1,0 2,3 2,5
Kulutusmenot 51,6 51,6 52,3 53,2 1,1 -0,1 1,5 1,6
Tukipalkkiot 2,8 2,8 2,8 2,9 -1,0 0,0 1,0 1,0
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 42,9 43,9 45,0 46,1 2,3 2,3 2,5 2,6
- työeläkkeet 26,0 27,0 28,0 29,1 3,2 3,8 3,8 3,9
- työttömyysturva 4,6 4,5 4,4 4,3 -0,9 -2,1 -1,3 -1,5
- muut menot 12,3 12,4 12,5 12,6 1,5 0,7 1,0 1,0
Korkomenot 2,3 2,3 2,4 2,5 -7,5 0,0 2,8 4,7
Kiinteät investoinnit 8,3 8,7 9,0 9,2 1,1 5,0 3,8 2,6
Muut menot2) 12,9 12,9 12,9 13,0 0,2 0,4 0,1 0,8
Menot yhteensä 120,8 122,2 124,5 126,9 1,2 1,2 1,9 2,0
Bruttokansantuote (mh) 214,5 219,2 225,4 232,4 2,4 2,2 2,8 3,1
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -2,0 -2,0 -1,8 -1,5
- valtio -2,6 -2,6 -2,3 -1,9
- paikallishallinto -0,5 -0,5 -0,4 -0,4
- sosiaaliturvarahastot 1,0 1,0 0,9 0,8
Julkisyhteisöjen perusjäämä -0,9 -1,0 -0,7 -0,4
- rakenteellinen rahoitusjäämä -0,8 -1,4 -1,4
Julkisyhteisöjen EMU-velka 63,3 64,9 65,5 65,7
Valtion velka 47,6 49,1 49,7 49,8
Veroaste 44,1 43,5 43,3 43,1
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
S17.1/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2015 2016* 2017E 2018E 2019E
Välittömät verot 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6
- kotitaloudet 13,1 13,0 12,8 12,7 12,6
- yhteisöt 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0
Välilliset verot 14,2 14,4 14,4 14,2 14,1
Sosiaalivakuutusmaksut 12,9 13,0 12,6 12,4 12,3
- vakuutetut 4,1 4,3 4,4 4,7 4,8
- työnantajat 8,7 8,7 8,1 7,8 7,5
Veroaste 43,7 44,1 43,5 43,3 43,1
Ansiotulojen veroaste1) 30,3 30,6 30,8 31,2 31,4
1) Kotitalouksien maksamat kaikki välittömät verot ja sosiaalivakuutusmaksut suhteessa ansiotuloihin (ansiotulot=palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus- ja työttömyyspäivärahat).
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2016* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012–16 2017–21E
Rakennukset 26,5 57,8 2,1 8,1 4,6 3,1 2,9 -0,6 3,2
Talonrakennukset 22,0 48,1 2,2 9,1 5,1 3,3 3,1 -1,1 3,5
- asuinrakennukset 13,1 28,7 2,0 9,1 4,2 3,1 2,6 -1,0 3,0
- muut talonrakennukset 8,9 19,5 2,4 9,2 6,3 3,7 3,8 -1,3 4,1
Maa- ja vesirakennukset 4,5 9,7 1,6 3,8 2,1 1,9 2,1 1,8 2,0
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 10,5 23,0 5,9 5,7 5,7 2,0 4,4 2,1 3,7
Muut kiinteät investoinnit1) 8,8 19,2 -6,1 -3,1 -0,7 2,1 2,5 -3,8 1,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 45,8 100,0 1,1 5,2 3,8 2,6 3,2 -0,7 3,1
1) Ml. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
S17.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2016* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012–16 2017–21E
Maa- ja metsätalous 1,5 3,9 -14,3 -3,0 2,0 2,0 3,0 -3,1 1,8
Teollisuus 7,3 19,3 3,0 5,0 3,0 1,0 3,0 -2,5 2,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,7 7,2 9,9 -4,0 4,0 5,0 9,0 3,0 9,5
Rakentaminen 0,9 2,4 2,6 5,0 4,0 3,0 3,0 0,6 2,9
Asuntojen omistus 13,4 35,6 1,7 9,1 4,2 3,1 2,6 -1,1 3,0
Yksityiset palvelut 11,9 31,6 4,3 8,5 4,2 2,7 4,1 -0,4 3,0
Yksityiset Investoinnit 37,5 100,0 2,6 6,3 3,9 2,6 3,7 -1,0 3,3
Julkiset investoinnit 8,3 18,0 -4,9 0,7 3,6 2,6 1,1 0,6 2,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 45,8 100,0 1,1 5,2 3,8 2,6 3,2 -0,7 3,1
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Bruttokansantuote
Paino1) Keskimäärin
2015 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2017–21E
Maailma 100,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 3,3
Pohjois-Amerikka 17,2 2,4 1,6 2,2 2,5 2,2 2,3
Yhdysvallat 15,8 2,6 1,6 2,2 2,5 2,2 2,3
EU28 16,9 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4
Euroalue 12,0 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4
Saksa 3,4 1,7 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2
Ranska 2,3 1,3 1,2 1,4 1,6 1,2 1,4
Italia 1,9 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9
Suomi 0,2 0,3 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5
Muut
Iso-Britannia 2,4 2,2 1,8 1,5 1,3 1,2 1,4
Ruotsi 0,4 4,1 3,3 2,2 2,0 1,2 1,5
Venäjä 3,3 -3,7 -0,6 1,2 1,5 1,8 1,7
Aasia 38,4 4,9 4,9 4,7 4,7 4,4 4,7
Japani 4,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8
Kiina 17,3 6,9 6,7 6,3 6,0 5,5 5,8
Intia 7,0 7,2 6,9 7,5 7,5 7,3 7,4
Teoll.maat 42,4 2,1 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8
1) Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S17.1/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Inflaatio alueittain, %
Kuluttajahinnat2)
Paino1) Keskimäärin
2015 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2017–21E
Maailma 100,0 .. .. .. .. .. ..
Pohjois-Amerikka 17,2 0,2 1,3 2,2 2,4 2,0 2,2
Yhdysvallat 15,8 0,1 1,3 2,2 2,4 2,0 2,2
EU28 16,9 0,0 0,3 1,6 1,5 1,7 1,8
Euroalue 12,0 0,0 0,2 1,5 1,5 1,7 1,7
Saksa 3,4 0,1 0,4 1,9 1,6 1,7 1,7
Ranska 2,3 0,1 0,3 1,5 1,5 1,8 1,5
Italia 1,9 0,1 -0,1 1,2 1,5 1,7 1,2
Suomi 0,2 -0,2 0,4 0,8 1,4 1,5 1,4
Muut
Iso-Britannia 2,4 0,0 0,7 2,0 2,4 2,1 2,1
Ruotsi 0,4 0,7 1,1 1,6 1,7 1,9 1,1
Venäjä 3,3 15,5 7,1 7,5 6,5 6,0 6,0
Aasia 38,4 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4
Japani 4,2 0,8 -0,1 0,5 0,8 0,9 0,8
Kiina 17,3 1,4 2,3 2,0 3,0 3,0 2,8
Intia 7,0 5,9 4,9 5,5 5,5 5,5 5,5
Teoll.maat 42,4 0,2 0,8 1,7 1,9 1,8 1,7
1) Ostovoimapariteettipainot.
2) Kansalliset indeksit.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S17.1/k02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityinen kulutus alueittain, määrän muutos, %
2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2017–21E
OECD 2,5 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0
Yhdysvallat 3,2 2,7 2,4 2,6 2,3 2,3
EU28 2,1 2,2 1,8 1,6 1,8 1,7
EMU19 1,8 1,9 1,5 1,4 1,6 1,5
Saksa 2,0 2,0 1,9 1,7 1,3 1,2
Ranska 1,5 1,4 1,4 1,8 1,6 1,6
Italia 1,6 1,6 1,2 1,2 1,0 1,0
Suomi 1,5 2,0 1,3 1,1 1,2 1,2
Muut
Iso-Britannia 2,4 3,1 1,4 0,5 0,7 1,0
Ruotsi 2,7 2,3 2,5 2,4 2,4 2,3
Japani -0,4 0,4 1,0 0,9 1,8 1,5
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot.
S17.1/k03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %
2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2017–21E
OECD 3,0 1,5 2,3 2,9 2,8 2,6
Yhdysvallat 3,7 0,8 2,6 3,4 3,8 3,3
EU28 3,6 2,3 2,2 2,9 2,6 2,5
EMU19 3,2 2,8 3,0 2,8 2,2 2,1
Saksa 1,7 2,5 2,5 2,1 1,0 1,7
Ranska 1,0 2,9 3,9 3,9 3,3 3,6
Italia 1,3 1,9 0,8 2,6 2,1 2,6
Suomi 1,1 5,2 3,8 2,6 3,2 2,9
Muut
Iso-Britannia 3,4 0,8 -2,4 3,5 4,7 3,0
Ruotsi 7,0 6,6 4,2 2,2 1,9 2,5
Japani 0,1 1,0 1,9 2,0 0,8 0,9
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot.
S17.1/k04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2015* 2016E 2017E 2018E 2019E
Yksityinen kulutus 1,8 1,9 1,5 1,4 1,6
Julkinen kulutus 1,4 2,0 1,4 1,1 1,0
Kiinteät bruttoinv. 3,2 2,8 3,0 2,8 2,2
Kotimainen kok.kys. 1,8 1,9 1,8 1,5 1,2
Vienti 6,5 2,7 3,3 3,2 3,6
Tuonti 6,4 3,3 3,6 3,6 4,0
BKT 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5
Teollisuustuotanto 2,0 1,4 1,6 1,5 1,5
Inflaatio, HICP 0,0 0,2 1,5 1,5 1,7
Työttömyysaste 10,9 10,0 9,5 9,1 8,8
Julk. sek. tasapaino, per BKT -2,1 -1,7 -1,4 -1,3 -1,3
Julk. sek. velka, per BKT 92,6 91,5 90,5 89,0 88,4
Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastot.
S17.1/k05tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2016* 2016* 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 12-16 17-21E
Raaka-aineet ja tuotantohyöd. 19,0 34,8 -1,3 1,6 2 2 3 -0,4 2
Energiatuotteet 7,1 12,9 -9,0 8,3 0 2 2 -0,7 2
Investointitavarat 12,7 23,3 5,6 5,7 3 3 3 0,2 3
Kulutustavarat 15,8 29,0 3,9 2,4 3 2 2 1,0 3
- kestokulutustavarat 4,5 8,3 8,6 5,3 4 4 4 1,2 4
- muut kulutustavarat 11,3 20,7 2,1 1,2 2 2 2 1 2
Koko tavaratuonti2) 54,2 100 -0,2 2,7 2,4 2,4 2,5 0,3 2,4
Tavara- ja palvelutuonti2) 78,7 3,1 2,0 2,2 2,3 2,4 1,2 2,5
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo Tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset Etlan laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S17.1/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2016 2017E 2018E 2019E 2012-16 2017-21E
1. Ansiotaso 1,2 0,7 1,4 1,7 1,9 1,7
2. Työpanos 1) 0,8 0,6 0,6 0,6 -0,2 0,6
3. Työvoimakustannukset 1,7 -0,2 1,3 1,9 1,5 1,8
- palkkasumma 1,6 0,9 1,9 2,3 1,5 2,2
- työnantajan sova-maksut 2,5 -4,9 -1,4 0,1 1,8 -0,1
4. Bkt:n määrä 1,6 1,7 1,5 1,6 -0,2 1,5
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) 0,1 -1,8 -0,1 0,3 1,7 0,2
6. Tuontihinnat -1,8 2,5 1,1 1,3 -1,4 1,5
7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot, osuus kokonaiskysynnästä 0,4 -2,3 -0,8 -0,8 2,5 -1,0
8. Kustannuspaine (0.7*[5] + 0.2*[6] + 0.1*[7]) -0,2 -1,0 0,0 0,4 1,2 0,3
9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine ([8] / [10]) 1,0 1,5 1,3 1,1 0,8 1,0
10. Bkt:n hintaindeksi 0,8 0,6 1,3 1,5 1,9 1,3
11. Yksityisen kulutuksen hinta 0,6 0,7 1,2 1,5 1,5 1,3
12. Reaaliansiotaso ([1] / [11]) 0,8 -0,1 0,0 0,2 0,8 0,3
13. Työn tuottavuus ([4] / [2]) 0,8 1,0 0,9 1,0 0,0 0,9
1) Tehdyt työtunnit.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S17.1/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Seuranta


Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2015
Itseisarvojen mediaani Mediaani
Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden
kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
Kokonaistuotanto 1,9 1,5 1,1 0,6 0,9 0,5 -0,1 -0,3
Tuonti 4,9 3,3 2,9 2,3 1,1 0,4 -0,8 -1,7
Kokonaistarjonta 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Vienti 4,4 2,8 2,4 1,7 -0,4 -1,0 -0,6 -1,2
Investoinnit 4,8 3,4 3,1 2,5 2,5 2,2 1,5 0,3
- yksityiset 5,2 3,8 3,9 2,4 2,2 2,2 2,1 0,2
- julkiset 3,7 3,7 4,4 3,7 1,3 0,2 -0,7 -1,2
Kulutus 1,2 1,0 0,9 0,6 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3
- yksityinen 1,6 1,3 1,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5
- julkinen 0,9 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Työttömyysaste 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1
Yksityisen kulutuksen hinta/Kuluttajahinnat1) 1,1 0,8 0,5 0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,0
1) Yksityisen kulutuksen hinta 1973–2003, Kuluttajahinnat vuodesta 2004 eteenpäin.
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/s01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016* 2016* 2015* 2016E 2017E 2018E 2019E 12-16 17-21E
Alkutuotanto 4,6 2,5 -1,9 0,6 2,2 1,9 0,4 0,5 1,2
Teollisuus 37,2 20,2 -2,1 1,0 1,8 2,6 2,6 -2,0 2,4
Rakentaminen 12,4 6,7 2,7 6,9 4,8 3,1 2,9 -0,4 3,3
Palvelut 130,2 70,6 0,9 0,9 1,4 1,2 1,3 0,1 1,3
BKT perushintaan 184,4 100,0 0,3 1,3 1,7 1,7 1,7 -0,4 1,7
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2015* 2015* 2015* 2016E 2017E 2018E 2019E 12-16 17-21E
Teknologiateollisuus 51,2 42,4 -0,1 -1 2 2 3 -3,0 3
- metallien jalostus 8,5 7,0 -2,6 4 4 3 3 2,1 3
- metallituotteet 6,9 5,7 1,2 2 2 3 3 -1,3 3
- koneet ja laitteet 17,8 14,8 2,8 4 2 2 3 -0,9 3
- kulkuneuvot 3,4 2,8 7,8 -2 12 -3 5 2,9 1
- elektroniikka- ja sähköteollisuus 14,6 12,1 -4,2 -5 -3 3 4 -8,7 2
Metsäteollisuus 18,9 15,6 -2,2 2 3 5 1 -0,1 2
-puutavarateollisuus 5,7 4,7 0,0 5 4 2 3 0,6 3
-paperiteollisuus 13,2 10,9 -3,1 1 2 6 1 -0,4 2
Graafinen teollisuus 1,2 1,0 -5,6 -4 -2 -1 -1 -5,8 -1
Kemianteollisuus 18,7 15,5 -5,7 6 1 2 1 -0,2 2
Elintarviketeollisuus 10,9 9,0 -2,0 3 1 1 1 -1,3 1
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,2 1,0 -2,6 1 1 1 2 -2,8 1
Muu tehdasteollisuus 4,6 3,8 -2,6 6 5 2 2 -2,1 3
Tehdasteollisuus yhteensä 106,6 88,3 -1,9 1,9 1,8 2,5 2,3 -1,8 2,3
Mineraalien kaivu 1,7 1,4 -0,9 12 2 3 2 -1,6 2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12,5 10,3 0,7 1 1 2 3 2,5 2
Koko teollisuus 120,8 100 -1,7 2,0 1,8 2,5 2,3 -1,4 2,3
Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus 106,1 87,9 -1,3 3 2 2 2 -0,2 2
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos vuoden 2010 hinnoin
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016E 2016E 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2012-16 2017-21E
Kauppa 29,9 14,4 -0,4 2,6 1,9 1,2 1,3 -0,1 1,4
- moottoriajoneuvojen kauppa 5,1 2,5 2,6 6,3 1,5 0,2 0,8 0,5 0,7
- tukkukauppa 13,6 6,5 -1,9 2,1 2,1 1,6 1,5 -0,4 1,7
- vähittäiskauppa 11,2 5,4 0,2 1,4 1,8 1,2 1,2 0,1 1,5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,6 3,2 1,5 2,2 2,0 1,3 1,5 -0,1 1,6
Kuljetus ja varastointi 22,0 10,6 -0,9 0,2 1,5 1,3 1,4 -0,2 1,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9,4 4,5 1,7 -1,0 0,7 1,1 1,3 2,1 1,1
Kiinteistöalan toiminta 29,2 14,1 1,8 1,3 1,4 1,4 1,5 1,1 1,4
Liike-elämää palveleva toiminta 1) 46,2 22,2 2,4 4,4 3,4 2,1 2,3 2,3 2,5
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 2) 45,8 22,0 -2,0 -1,7 0,0 1,0 1,0 -0,6 0,7
Yksityiset palvelut 153,5 73,9 1,1 2,1 2,1 1,5 1,6 1,0 1,7
Julkiset palvelut 3) 54,4 26,1 -0,5 -1,9 -0,4 0,4 0,4 -0,4 0,2
Palvelutoimialat yhteensä 207,9 100,0 0,7 1,0 1,4 1,2 1,3 0,6 1,3
1) Informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut.
2) Koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
3) Julkinen hallinto sekä kaikki koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S17.1/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016* 2016* 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012–16 2017–21E
Rakentaminen 32,7 100,0 3,2 6,9 4,7 3,1 2,8 -0,5 3,2
- talonrakentaminen 24,1 73,7 2,5 7,9 5,0 3,3 3,0 -0,9 3,3
- maa- ja vesirak. 8,6 26,3 5,3 3,0 3,5 2,5 2,0 0,9 2,8
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Ulkomaankauppa ja maksutase


Vaihtotase, mrd. euroa
2015* 2016E 2017E 2018E 2019E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 54,1 52,8 56,1 58,5 61,4
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 51,8 51,8 54,9 56,9 58,9
Kauppataseen ylijäämä 2,3 1,0 1,2 1,6 2,5
Palveluvienti 23,1 23,0 23,4 24,2 25,2
Palvelutuonti 26,0 26,1 26,7 27,5 28,5
Palvelutaseen ylijäämä -2,9 -3,1 -3,3 -3,4 -3,3
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä -0,8 -0,6 -0,7 -0,4 -0,3
Vaihtotaseen ylijäämä -1,4 -2,7 -2,8 -2,2 -1,1
Vaihtotaseen ylijäämä/BKT, % -0,7 -1,3 -1,3 -1,0 -0,5
Vaihtotaseen ylijäämä/viennin arvo, % -1,9 -3,6 -3,6 -2,6 -1,3
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus.
S17.1/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2016* 2016* 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 12-16 17-21E
Maa- ja metsätalous sekä kaivannaistoiminta 0,9 1,8 10,5 -14,7 6 2 4 -1,2 4
Puutavarateollisuus 2,6 5,0 0,9 5,7 4 3 2 3,6 3
Paperiteollisuus 8,8 16,9 0,9 -3,5 1 7 1 -0,2 2
Metallien jalostus 6,2 12,0 1,7 3,1 3 3 3 0,6 3
Metallituotteet 1,2 2,4 -12,0 -3,7 1 3 4 -2,9 3
Koneet ja laitteet 6,9 13,4 -0,2 -6,1 -2 2 4 -3,9 3
Kulkuneuvot 3,3 6,3 21,3 -18,7 32 -5 18 10,0 6
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 6,3 12,2 -4,8 1,3 2 4 4 -3,1 3
Elintarviketeollisuus 1,2 2,4 -6,4 -0,9 0 1 1 -2,2 1
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0,7 1,3 -8,8 1,0 1 1 2 -1,8 1
Kemianteollisuus 10,2 19,7 -10,1 10,6 0 2 2 1,1 2
Muu teollisuus 3,4 6,6
Tavaravienti yht.3) 53,9 100,0 -2,5 0,9 2,6 2,9 3,6 0,4 3,0
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 47,3 87,8 0,1 3
Tavara- ja palveluvienti 3) 75,5 2,0 0,7 2,1 2,6 3,3 0,5 2,8
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S17.1/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain 2016
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 51 780 100,0 -4
EU28 30 653 59,2 -4
Saksa 6 830 13,2 -9
Ruotsi 5 557 10,7 1
Alankomaat 3 485 6,7 -2
Iso-Britannia 2 473 4,8 -11
Belgia 1 727 3,3 13
Ranska 1 585 3,1 6
EU15 25 687 49,6 -4
Euroalue 19 395 37,5 -4
Vienti EU:n ulkopuolelle 21 128 40,8 -4
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 6 422 12,4 -4
Kiina 2 669 5,2 5
Japani 1 012 2,0 -7
Etelä-Korea 643 1,2 -15
Pohjois-Amerikka 4 315 8,3 2
USA 3 912 7,6 4
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 4 065 7,9 -6
Venäjä 2 975 5,7 -6
EFTA-maat 2 348 4,5 0
Norja 1 545 3,0 -1
Afrikka 1 248 2,4 -7
Lähi- ja Keski-itä 933 1,8 -21
Etelä-Amerikka 915 1,8 -14
Brasilia 361 0,7 -24
Lähde: Tulli.
S17.1/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2016* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012-16 2017-21E
Bruttokansantuote markkinahintaan 214,1 1,4 1,7 1,5 1,6 -0,2 1,5
Tuonti 78,3 2,5 2,2 2,3 2,4 1,3 2,5
- tavarat 52,1 3,4 2,4 2,4 2,5 0,5 2,4
- palvelut 26,1 0,6 1,6 2,1 2,1 3,3 2,6
Kokonaistarjonta 292,3 1,7 1,8 1,7 1,8 0,2 1,8
Vienti 75,7 0,5 2,1 2,6 3,3 0,4 2,8
- tavarat 52,7 0,6 2,6 2,9 3,6 0,3 3,0
- palvelut 23,0 0,2 1,2 1,7 2,5 0,6 2,4
Investoinnit 45,8 5,2 3,8 2,6 3,2 -0,7 3,1
- yksityiset 37,5 6,1 3,9 2,6 3,7 -1,0 3,3
- julkiset 8,3 1,4 3,6 2,6 1,1 0,8 2,0
Kulutus 170,7 1,5 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9
- yksityinen 118,8 2,0 1,3 1,1 1,2 0,8 1,2
- julkinen 51,9 0,5 -0,4 0,2 0,1 0,3 0,1
Varastojen muutos 1) 0,2 -0,2 -0,3 0,2 -0,2 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 292,3 1,7 1,4 1,7 1,8 0,3 1,7
Kotimainen kysyntä 216,6 2,1 1,1 1,4 1,2 0,2 1,3
Julkinen kysyntä 60,2 0,6 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4
1) Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S17.1/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2014 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E
Kuluttajahintaindeksin muutos, % 1,0 -0,2 0,4 0,8 1,4 1,5
Ansiotason muutos, % 1,4 1,4 1,2 0,7 1,4 1,7
Työttömyysaste, % 8,7 9,4 8,8 8,4 8,1 7,8
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa BKT:hen -1,3 -0,7 -1,3 -1,3 -1,0 -0,5
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % -1,1 -1,7 2,0 1,8 2,5 2,3
Suomen EMU-ylijäämä, % BKT:sta -3,2 -2,7 -1,9 -2,0 -1,8 -1,5
Suomen EMU-velka, % BKT:sta 60,2 63,5 63,6 64,9 65,5 65,7
Euribor 3 kk, % 0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,1 0,3
EU28-maiden BKT:n muutos, % 1,6 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5
- Euroalue 1,2 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5
EU28-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 0,5 0,0 0,3 1,6 1,5 1,7
- Euroalue1) 0,4 0,0 0,2 1,5 1,5 1,7
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus.
S17.1/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2017E 2018E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017E 2018E
Euron hinta
USD 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,05
JPY 122 122 122 122 122 122 122 122 122,1 122,1
GPB 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,861 0,861
Ohjauskorot
FED 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,04 1,63
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Markkinakorot
Libor 3kk 1,03 1,20 1,28 1,45 1,70 1,70 1,95 1,95 1,24 1,83
Euribor 3kk -0,33 -0,30 -0,24 -0,20 0,05 0,05 0,05 0,08 -0,27 0,06
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 55,0 56,0 56,0 57,0 58,0 58,0 58,0 58,0 56,0 58,0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % 8,0 5,0 3,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 4,0 3,6
Lähteet: Bloomberg, HWWI.
S17.1/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Artikkelit


Avaamislausekkeiden käyttö saksalaisissa yrityksissä vuonna 2010, % avaamislausekkeita käyttäneistä yrityksistä
Työaikojen vaihtelu 33
Työajan lisääminen 18
Työajan tilapäinen vähentäminen 7
Alkupalkkojen alentaminen 16
Vuosibonusten alentaminen tai lykkääminen 14
Sovittujen palkankorotusten lykkääminen 13
Peruspalkkojen alentaminen 6
Vuosilomakorvausten leikkaaminen 97
Lähde: Bispinck ja Schulten (2011).
S17.1/f01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)